Определение №469 от 40451 по ч.пр. дело №410/410 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 469

София 30.09.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и десета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 410/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. К. К. от гр. Русе, подадена от пълномощника й адв. К. Д., срещу определението на Русенския окръжен съд, № 367 от 03.06.2010г. по ч.гр.д. № 447/2010г., с което е потвърдено определението на Русенския районен съд от 04.05.2010г. по гр.д. № 1408/2009г., с което е оставена без уважение молбата на Ц. К. за възстановяване на срока за обжалване на постановеното по същото дело решение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение Върховният касационен съд намира за установено следното:
За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че не са налице предпоставките на чл. 64, ал. 2 ГПК за възстановяване на срока за обжалване на първоинстанционното решение. В случая като особено непредвидено обстоятелство се сочи внезапно заболяване на пълномощника на страната в последния ден на срока, което въпреки предписаното 5-дневно домашно лечение е създало пречка за подаване на жалбата само на 18.01.2010г. Същото обстоятелство не е препятствало подаването на жалбата на втория ден от домашното лечение. Поради тези обстоятелства съдът е приел, че заболяването на пълномощника на страната не може да се разглежда като непреодолима пречка за подаване на въззивната жалба, а освен това такива обстоятелства не са били налице за страната.
Частната жалбоподателка моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по процесуалноправния въпрос, „че по непредвидени внезапно възникнали особени обстоятелства е било възпрепятствано подаването на жалба.”, разрешен според нея в противоречие с ТР № 25/1961г. ОСГК на ВС, който същевременно е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. С посоченото ТР е прието, че може да се иска възобновяване на срока за обжалване на решение на особена юрисдикция или стабилен административен акт, издаден от адм. орган, ако срокът е пропуснат поради особени непредвидени обстоятелства.
Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Въззивното определение не е постановено в противоречие с цитираното по-горе тълкувателно решение, съгласно което разпоредбите за възстановяване на срока за обжалване са приложими и относно административните актове. Молбата за възстановяване на срока е оставена без уважение поради преценката от съда на конкретните обстоятелства като такива, които не са съставлявали непреодолимо препятствие за пълномощника за подаване на жалбата. Въпросът не е и от значение за точното прилагане на закона, тъй като разглеждането му не би допринесло за промяна на създадена поради неточно тълкуване съдебна практика, нито за развитието на правото когато законите са неясни, непълни или противоречиви /т. 4 на ТР № 9/2009г. ОСГТК на ВКС/.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определението на Русенския окръжен съд, № 367 от 03.06.2010г. по ч.гр.д. № 447/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар