определение №470 от 40451 по ч.пр. дело №398/398 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 470

София 30.09.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. Иванова
И. Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 398/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Софийска градска прокуратура, подадена от прокурор Г. Г., срещу определението на Софийски апелативен съд, ГК, ІV с-в, № 511 от 19.03.2010г. по в.ч.гр.д. № 359/2010г., с което е потвърдено разпореждането на Софийски градски съд, ГК, І-4 с-в, от 04.01.2010г. по гр.д. № 3107/2008г., с което е върната като просрочена подадената от С. въззивна жалба.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, с което е оставено в сила разпореждане на първоинстанционен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. Съгласно посочената разпоредба ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на определението ВКС взе предвид следното:
За да потвърди разпореждането на първоинстанционния съд, с което е върната като просрочена подадената от Софийска градска прокуратура въззивна жалба, въззивният съд е приел, че С. е участвала по делото като контролираща страна по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗОДОВ и в това си качество е недопустимо да обжалва решение, което е влязло в сила по отношение на ответника. Ответник по делото е Прокуратурата на Република България, от името на която не е подадена въззивна жалба срещу осъдителното решение. Поради структурата на Прокуратурата като единна и централизирана, районните, окръжните, апелативните и военните прокуратури в качеството си на структурни звена на Прокуратурата не са надлежна страна по исковете по чл. 2, т. 1-6 ЗОДОВ, но могат да я представляват по право и да участват в образуваните срещу нея граждански дела. Съгласно т. 15 от ТР № 3/2005г. ОСГК на ВКС по делата, по които прокуратурата е единствен ответник, участието на прокурор не е задължително, тъй като качеството на контролираща страна не се съвместява с качеството на страна, заинтересувана от изхода на спора.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по процесуалноправния въпрос за възможността на Прокуратурата на РБ да бъде представлявана от нейните структурни звена пред гражданските съдилища по предявени срещу нея искове с правно основание чл. 2 ЗОДОВ, както и относно правото на тези звена да подават жалби срещу неправилни съдебни актове, който според касатора е решен в противоречие с ТР № 3/2004г. и същевременно е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
ВКС намира, че не са налице сочените от частния жалбоподател предпостави за допускане на касационно обжалване. Въззивното определение не е постановено в противоречие с ТР № 3/2005г., т. 5, съгласно което структурните звена на Прокуратурата на РБ не са надлежна страна по предявените искове по чл. 2, т. 1-6 ЗОДОВ, но могат да я представляват по право и да участват в образуваните граждански дела срещу нея. В случая въззивната жалба не е подадена от С. като представител на Прокуратурата и в срока за обжалване от последната, а в качеството й на контролираща страна, след изтичане на срока за обжалване на решението от ответника – Прокуратура на РБ. Представляващите Прокуратурата нейни структурни звена имат право да подават жалби срещу неправилни съдебни актове, но от името на представлявания и в срока за обжалване на решението от страната. В случая въззивната жалба е подадена след този срок. Не са налице предпоставките и на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като поставените от касатора въпроси са разрешени с посоченото ТР.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определението на Софийски апелативен съд, ГК, ІV с-в, № 511 от 19.03.2010г. по в.ч.гр.д. № 359/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар