Определение №472 от 43774 по ч.пр. дело №2122/2122 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 472

София, 05.11. 2019 година

на съдията докладчик Ирина Петрова по ч.т.д.№ 2122/2019г.

Срещу постановеното по ч.т.д. №2122/2019г. по описа на ВКС, ТК, І т.о. Определение № 426 от 04.10.2019г., с което не е допуснато частно касационно обжалване на въззивно определение, е постъпила частна жалба.
Частната жалба е недопустима, тъй като определението на ВКС, постановено в производство по чл.274,ал.3 ГПК, с което не е допуснато частното касационно обжалване не подлежи на последващ контрол.
Поради изложеното съдията-докладчик

Р А З П О Р Е Д И :

Връща частна жалба вх.№ 9078 от 25.10.2019г., подадена от „И. И.”ЕООД срещу Определение № 426/04.10.2019г. по ч.т.д.№ 2122/2019г.
Разпореждането подлежи на обжалване пред състав на ТК на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

Съдия докладчик:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn