Определение №472 от 6.7.2012 по ч.пр. дело №360/360 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 472

София, 06.07.2012год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,гражданска колегия трето отделение , в закрито заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове:СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 360 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2 вр. чл. 274 ал.1 т.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Е.ОН България Продажби АД [населено място] срещу определение №1486 от 14.03.2012г по т.д. № 2390/2011г на Варненски окръжен съд, с което въззивният съд се е произнесъл по възражение на Е.ОН България Продажби АД и Е.ОН България Мрежи АД за неподведомственост на спора , като го е оставил без уважение , като неоснователно
Според частния жалбоподател определението по чл. 15 ГПК е неправилно .Развива съображения ,че спорът не е подсъден на гражданския , а на админстративния съд .
Частната жалба е депозирана в срок , от легитимирано лице и подлежи на разглеждане по реда на чл. 274 ал.2 от ГПК .
Частната жалба е по същество неоснователна .
Въззивният съд се е произнесъл с определение , с което при проверка относно подведомствеността по възражение на ответниците, изрично е приел че тя е налице, съгласно чл. 15 ал.2 ГПК. Възражението за неподведомственост на делото пред граждански съд е отхвърлено по съображения, че правоотношенията между страните по спора са граждански , не произтичат от административен акт и делото е подведомствено на гражданския съд
Определението е правилно и законосъобразно
Съдът е бил сезиран с предявен против жалбоподателя иск на основание чл. 55 ал.1 ЗЗД , за връщане на недължимо събрани суми . Касае е се до гражданско правоотношение между доставчик и потребител на електрическа енергия , делото има за предмет гражданско право и няма характер на административно, само защото спецификата на дейностите по производство, разпределение, пренос и доставка на електрическа енергия, предполага особени правила, при които тези дейности се осъществяват.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №1486 от 14.03.2012г по т.д. № 2390/2011г на Варненски окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар