Определение №474 от 6.7.2012 по ч.пр. дело №414/414 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 474

София, 06.07.2012год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,гражданска колегия трето отделение , в закрито заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове:СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 414 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2 вр. чл. 274 ал.1 т.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Е.ОН България Продажби АД [населено място] срещу определение №1182 от 26.04.20129г по ч гр.д. № 934/2012г на Варненски окръжен съд,с което е оставена без разглеждане , като недопустима, постъпила частна жалба на настоящия жалбоподател срещу определение № 1556/30.01.2012г с което Варненски районен съд Първостепенният съд е оставил без уважение възражение на дружеството по чл. 15 ГПК ,за неподведомственост на спора по делото . Доводът за недопустимост на частната жалба е , че макар ответникът да е квалифицирал възражението по неподведомственост ,съгласно чл. 15 ГПК ,то не е същинско ,тъй като съображенията са били свързани с подсъдността .Касаело се е до възражение относно липсата на процесуална предпоставка ,съответно до определение , с което съдът взема становище по допустимостта на иска ,то било е положително, съответно не подлежи на обжалване .
Според частния жалбоподател неправилно е прието ,че обжалваният от него съдебен акт не е определение по чл. 15 ГПК .Развива и съображения , които нямат връзка с предмета на обжалване .
Частната жалба е депозирана в срок , от легитимирано лице и подлежи на разглеждане по реда на чл. 274 ал.2 от ГПК .
Частната жалба е по същество основателна .
Щом първостепенния съд се е произнесъл с изрично определение , с което по възражение на ответника, при проверка относно подведомствеността , е приел , че тя е налице, касае се за определение по „този въпрос” , съгласно чл. 15 ал.2 ГПК. Съображенията , с които страната е подкрепила възражението си за неподсъдност, както и съображенията на съда , с които възражението е прието за неоснователно , не са признак , характеризиращ съдебния акт във връзка с неговата обжалваемост .
Не са били налице основания въззивната инстанция да счита подадената частна жалба за недопустима. При предвидена в закона възможност за упражняване на инстанционен контрол на определенията по чл. 15 ГПК , съответно задължение на Варненски окръжен съд да упражни същия , като разгледа частната жалба .
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява определение №1182 от 6.04.20129г по ч гр.д. № 934/2012г на Варненски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане постъпила частна жалба на Е.ОН България Продажби АД [населено място] и е прекратено производството по ч.гр.д ч гр.д. № 934/2012г на Варненски окръжен съд
Връща делото на Варненски окръжен съд за произнасяне по частната жалба .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар