Определение №477 от 40815 по ч.пр. дело №417/417 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 477

С. 29.09.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 417/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. А. Р. и Г. П. Р., двамата от [населено място], подадена от пълномощника им адв. С. С., срещу определението на Софийски градски съд, ІІ „Д” възз. с-в, № 7815 от 25.05.2011г. по ч.гр.д. № 6278/2011г., с което е потвърдено определението на Софийски районен съд, І г.о., 35 с-в, от 18.01.2011г. по гр.д. № 43257/2010г., с което е върната исковата молба на М. и Г. Р. срещу [фирма] [населено място] и е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди определението на първоинстанционния съд, с което е върната исковата молба на частните жалбоподатели и е прекратено производството по делото въззивният съд е приел, че ищците не са отстранили в дадения им от съда срок нередовността на исковата молба.
Частните жалбоподатели молят да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК поради противоречие на въззивното определение с практика на ВКС и значението за точното прилагане на закона и за развитието на правото на процесуалноправния въпрос за необходимостта указанията на съда във връзка с отстраняване на нередовности на исковата молба да са дадени ясно, точно и конкретно и ищецът да е предупреден за последиците от тяхното неизпълнение – връщане на исковата молба.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение поради следните съображения. По поставения въпрос е постановено в производството по чл. 290 и сл. ГПК за уеднаквяване на съдебната практика решение № 1011 от 12.03.2010г. по гр.д. № 3409/2008г. І г.о. ВКС, с което е прието, че указанията на съда трябва да бъдат доведени до знанието на ищеца и да са изчерпателни и ясни относно всяка констатирана нередовност на исковата молба, начинът по който тя може да бъде отстранена и последиците от неотстраняването й. Съгласно ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС/, т. 2, в обхвата на т. 1 на чл. 280 ГПК следва да бъдат включени и всички решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК по уеднаквяване на съдебната практика и за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Въззивният съд е приел, че на ищците е връчен препис от разпореждането от 15.11.2010г., с което са дадени указания за вписване на исковата молба, а не препис от определението на съда по чл. 389 ГПК от същата дата.
Данните по делото обаче сочат, че разпореждането на първоинстанционния съд от 15.11.2010г. за оставяне на исковата молба без движение за вписването й в едноседмичен срок, е възпроизведено непълно в съобщението, без да са вписани посочените от районния съдия последици от неизпълнение на указанията. Освен това очевидно със същото съобщение на ищците е връчено и постановеното на 15.11.2010г. определение за оставяне без уважение на молбата им за допускане на обезпечение на предявените искове, което допълнително е създало объркване и неяснота. При това положение основателни са оплакванията на частните жалбоподатели, че съобщението за оставяне на исковата молба без движение е неясно и непълно поради липса на указания за последиците от неотстраняване на нередовността.
Поради констатираното противоречие на въззивното определение с посоченото решение на ВКС, постановено по реда на чл. 290 и сл. ГПК, същото следва да се допусне до касационно обжалване и по изложените по-горе съображения да се отмени. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за изпълнение на процедурата по чл. 129 ГПК за отстраняване нередовността на исковата молба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Софийски градски съд, ІІ „Д” възз. с-в, № 7815 от 25.05.2011г. по ч.гр.д. № 6278/2011г. в частта, с която е потвърдено определението на Софийски районен съд, І г.о., 35 с-в, от 18.01.2011г. по гр.д. № 43257/2010г.
ОТМЕНЯ определението на Софийски градски съд, ІІ „Д” възз. с-в, № 7815 от 25.05.2011г. по ч.гр.д. № 6278/2011г. и потвърденото с него определение на Софийски районен съд, І г.о., 35 с-в, от 18.01.2011г. по гр.д. № 43257/2010г., с което е върната исковата молба на М. и Г. Р. срещу [фирма] [населено място] и е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по изпълнение на процедурата по чл. 129 ГПК за отстраняване нередовността на исковата молба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар