Определение №478 от 41809 по ч.пр. дело №1154/1154 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О Т В О Д

на съдията Емил Марков – като докладчик
по ч. т. дело № 1154/2014 г. по описа
на ВКС, ТК, Първо отделение
на основанието по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК

Производството е по реда на чл.248, ал. 3, изр. 2-ро ГПК и е било образувано по подадена от синдика на врачанското [фирма] в (несъстоятелност) частна жалба с вх. № 13946/4.ХІІ.2013 г. против определение № 2452 на Софийския апелативен съд, ТК, 3-и с-в, от 5.ХІ.2013 г. по т. д. № 2397/08 г., с което е била оставена без уважение молба на този търговец за изменение на постановеното по същото дело въззивно решение № 532/3.VІ.2009 г. в частта му за разноските.
Атакуваното с тази ЧЖ отрицателно произнасяне е било предшествано от определение № 246/10.Х.2013 г. на ВКС, ТК, Второ отделение по т.д. № 387/2010 г., с което молбата на дружеството с вх. № 822/16.VІІІ.2012 г. и горепосочения предмет е била изпратена по компетентност на САС с изричното, задължително за него, указание разглеждането й де се извърши по реда на чл. 248 ГПК.
При задълбочена проверка на материалите по делото констатирах, че с определение № 540/12.VІІ.2011 г. на състав на ВКС, ТК, Първо отделение (в който съм участвал), постановено по ч. т. дело № 381/2011 г., е било прието, вкл. по жалбата на [фирма] с идентичен предмет, че „приложимият процесуален ред спрямо конкретния случай изключва задължението за представяне на списък по чл. 80 ГПК” – съгласно § 2, ал. 1 отг ПЗР на ЗИДГПК /Обн. ДВ, бр. 50 от 30.V.2008 г./. Следователно аз съм ангажиран веднъж с позицията, че искането на [фирма] за изменение на горепосоченото въззивно решение в частта му за разноските не може да бъде разглеждано по реда на сега действащия процесуален закон – в сила от 1.ІІІ.2008 г. Ето защо и съгласно чл. 22, ал. 1, т. 5 от този кодекс аз не би следвало да участвам като съдия по дело, щом като съм взел участие при решаването му в друга инстанция.
Мотивиран от горното и при съобразяване със задължението ми, произтичащо от чл. 22, ал. 2 ГПК /във вр. ал. 1, т. 5/,
СЕ ОТВЕЖДАМ
от разглеждането на ч. т. дело № 1154 г. по описа на търговската колегия на ВКС,ТК, Първо отделение за 2014 г., по което съм бил определен за докладчик.
Делото да се докладва на Председателя на състава за произнасяне в процедура по чл. 23, ал. 2 ГПК

СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.