Определение №48 от 39896 по ч.пр. дело №148/148 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е
 
№ 48
 
София, 24 март 2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети март две хиляди и девета година, в състав:
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ                                                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
                                                   СЕВДАЛИН МАВРОВ
                                                           
 
при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Красимир Харалампиев
ч.н.дело № 148/2009 година.
 
Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.
Постъпило е искане във Върховния касационен съд от Председателя на Районен съд-Благоевград за произнасяне по подсъдността на образуваното в същия съд нохд № 978/2008 год.
Прокурорът даде заключение, че искането е основателно. Налице са предпоставките на чл. 43 т. 3 от НПК, изложени и мотивирани в отделните разпореждания на определените съдии-докладчици по него за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
Върховният касационен съд на РБ, ІІІ-то н.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по нохд № 978/2008 год. на Благоевградския районен съд е образувано по обвинителен акт на прокурор при Районна прокуратура-Благоевград срещу Ц. И. Т. по обвинение за извършено от него на 08.09.2007 год. в гр. Б. престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, пр. 1, във вр. чл. 129, ал. 2, пр. 1, във вр. ал. 1, във вр. чл. 93, т. 1,б.”б” от НК.
Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 10.11.2008 год., когото му е бил даден ход и е започнало провеждането на съдебното следствие, с изслушване заключението на назначените вещи лица и показанията на част от посочените в обвинителния акт свидетели. В съответствие със становището на страните за събирането на допълнителни доказателствени източници, делото е било отложено за разглеждане за 10.12.2008 год. На тази дата, преди даване ход на делото, подсъдимият направил изявление, че е близък роднина по сватовство-брат на съпруга на Г. Т. съдия в Районен съд-Благоевград.
С определение от същата дата, докладчикът по делото-съдия Х. Г. , е преценила, че с оглед на колегиалните отношения със съдия Тричкова, биха могли да се породят съмнения за предубеденост или пряка или косвена заинтересованост от изхода на делото и на основание чл. 29, ал. 2 НПК си е направила отвод от разглеждането му.
Следващите единадесет съдии-докладчици, на които делото е било възложено, с отделни разпореждания са си направили отводи на същото процесуално основание, като Председателят на съда го е изпратил на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа, като изложил съображения, че са налице предпоставките за това по чл. 43, т. 3 от НПК.
Като съобрази изразените от докладчиците по делото становища, които намира за аргументирани, настоящият касационен състав намира искането за промяна на местната подсъдност за основателно по довода, че е налице невъзможност на съда да образува състав и следва да се уважи, като се определи друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
На основание чл. 43, т. 3 от НПК, настоящият касационен състав намира, че делото следва да се възложи за разглеждане по подсъдност на Районен съд-Дупница, който е с местонахождение в близост до Районен съд-Благоевград, както и до основни транспортни възли, което е предпоставка при своевременното призоваване на страните, делото да бъде разгледано в разумен срок.
С оглед на изложеното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ИЗПРАЩА нохд № 978/2008 год. по описа на Районен съд-Благоевград за разглеждане от състав на РС-Дупница.
Препис от определението да се изпрати на Благоевградски районен съд за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар