Определение №481 от 12.7.2012 по ч.пр. дело №427/427 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 481

София, 12.07.2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ
като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 427 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 ГПК, образувано по частна жалба на Д. Х. Ч. срещу определение №189 от 22.05.2012г. по.гр.д. № 1395/202010г на Върховен касационен съд І г.о , в частта , с която постъпила жалба срещу решението на Върховен касационен съд е върната като недопустима .
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима на основание чл.274 ал.2 ГПК .Неотносими са доводите и съображенията , по същество представляващи изложение по допускане на частната касационна жалба до касационно обжалване Изложение по . 280 ал.1 ГПК е необходимо при обжалване по реда на чл. 274 ал.3 ГПК
По същество частната жалба е неоснователна
Решенията на Върховен касационен съд , с които по реда на касационния контрол се обезсилват недопустими въззивни решения на основание чл. 293 ал.4 ГПК ,съответно производството се прекратява на основание чл. 270 ал.3 ГПК , не подлежат на обжалване .Тезата на касатора , че съставът бил създал „ „противоречива практика”, се основават на неотносими в това производство съпоставки с други съдебни актове , по въпроса за допустимостта на иска с правно основание чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ Съображенията са несъстоятелни като правни доводи в подкрепа на искания , несъвместими и несъобразени с действащия в страната правен ред . Недопустима е жалба срещу акт , който не подлежи на обжалване и такава жалба подлежи на връщане , а не на разглеждане , поради което и обжалваното определение е правилно и законосъобразно .

По изложените съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, тричленен състав на ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №189 от 22.05.2012г. по.гр.д. № 1395/202010г на Върховен касационен съд І г.о

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар