Определение №482 от по гр. дело №206/206 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
         № 482
 
 
София, 07.05.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско
отделение, в закрито заседание на двадесет и девети април……………..
две хиляди и девета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове:   АНИ САРАЛИЕВА
 ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря…………………………………………………………………………………….. в
присъствието на прокурора……………………………………………………… изслуша

докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………
гр.дело N 206/2009 година.
 
Производството е по чл.288 ГПК.
О. Смолян е подала касационна жалба срещу решение
№ 224 от 23.07.2008 година по гр.д. N 177/2008 г. на Пловдивския апелативен съд в частта, с което е оставено в сила решение № 147 от 18.01.08г. по гр.д. № 46/07г. на Смолянския окръжен съд и е уважен иск на Д. С. П. от гр. С. срещу касатора за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, резултат от наводнение, до размер на 37684 лева – иск с правно основание чл.50 ЗЗД.
Ответникът Д. С. П. от гр. С.
оспорва жалбата както по отношение на основанието за допускане на касационно обжалване, така и по съществото й.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално
допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането
 
на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т. З ГПК, на което основание се съдържа позоваване в изложението към касационната жалба, поради следното:
В изложението на касатора не са формулирани съществените въпроси, които следва да бъдат обсъдени в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК. В него се съдържат съображения за неправилност на решението поради допуснато нарушение на съществено процесуално правило, свързано с изискването за обсъждане на всички относими доказателства /чл.188. ал.1 ГПК /отм./ – основание за отмяна на въззивното решение по чл.281, ал.1, т. З ГПК. За да се стигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. В изложението няма доводи по чл.280 ГПК, а само цифрово посочване на чл.280, ал.1, т. З ГПК. Не са представени противоречиви съдебни решения на съдилищата, които при това трябва да са влезли в сила, нито се поддържа и обосновава липса на съдебна практика по някой въпрос или необходимост от преодоляването й, тъй като е неправилна и следва да бъде доразвита в поддържана от касатора насока. По съществото на спора касаторът оспорва материалноправната си пасивна легитимация по иск с правно основание чл.50 ЗЗД. Искането за допускане на касационно обжалване е неоснователно, защото приетото по делото не разкрива противоречие с практиката на съдилищата по този въпрос. В случая въззивният съд подробно е обосновал становището, че касаторът е пасивно легитимиран да отговаря по иска, тъй като общината е инвестирала и е собственик на запушените канализационни съоръжения, които са предизвикали наводнението в дома на ищеца.
По изложените съображения Върховният касационен съд –
състав на III г. о.
 
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 224 от 23.07.2008 година по гр.д. N 177/2008 г. на Пловдивския апелативен съд.
ОСЪЖДА община С. на Д. С. П. от гр. С. сумата 80 лева /осемдесет лева/ разноски за касационното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар