Определение №483 от 12.7.2012 по ч.пр. дело №170/170 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 483

София, 12.07. 2012год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 170 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал. 3 ГПК, образувано по частна жалба на С. П. С. срещу определение № 2503 от 17.01.2012г. по ч. гр.д. № 523/2012г на Софийски градски съд , с което е потвърдено разпореждане на Софийски районен съд от 21.11.2011г за връщане на искова молба на основание чл. 130 от ГПК ,поради липса на правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск с предмет несъществуване на вземане , по което е образувано производство по установителния иск на кредитора съгл. чл. 415 ал.1 вр чл. 422 ГПК .
В частната жалба се изтъква оплакване за неправилност на определението. Приложено е изложение, изведен е въпроса допустим ли е отрицателен установителен иск за установяване липса на правоотношение ,ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да противопостави решението в процеса, в който е пропуснал да наведе възраженията си .
Частната жалба е недопустима .
Производството , по което е било постановено въззивното определение , е било образувано по отрицателен установителен иск ,който иск е оценяем съгласно правилото на чл. 69 ал.1 т.1 ГПК ,независимо от това дали ищецът цели да установи липсата на правоотношение с кредитора „Т.” въобще , или конкретно липсата на задължение до размера на конкретното вземане , същото вече предмет на друг висящ процес , иск по реда на чл. 422 ГПК . Това вземане (по смисъла на чл. 69 ал.1 т.1 ГПК) е за главница от 3267,94 лева – стойност на неизплатена топринна енергия и мораторна лихва в размер на 1049,54 лева .То е определящо за цената на иска , която в случая е под размера на чл. 280 ал.2 от ГПК . Съгласно чл. 274 ал.4 (ДВ бр.100 от21.12.2010) ГПК, на касационно обжалване не подлежат определенията по дела , по които постановеното решение е извън критерия за допустимост на касационо обжалване по чл. 280 ал.2 от ГПК ( изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) с оглед цената на иска.
От горната констатация следва недопустимост за касационно обжалване , частната касационна жалба следва да се остави без разглеждане . Върховен касационен съд съобразява критерия за допустимост , приложим за всички дела по оценяеми искове , вкл. относно произнесени по тях прекратителни определения .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане частната касационна жалба на С. П. С. срещу определение № 2503 от 17.01.2012г. по ч. гр.д. № 523/2012г на Софийски градски съд
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар