Определение №484 от 41817 по ч.пр. дело №3867/3867 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 484

С. 27.06.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 3867/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Д. Д. от [населено място], срещу разпореждането на Бургаския апелативен съд, от 28.04.2014г. по в.ч.гр.д. № 44/2014г., с което е върната частната касационна жалба на М. Д. Д. срещу определението на Бургаския апелативен съд от 25.02.2014г. по ч.гр.д. № 44/14г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество ВКС съобрази следното:
В. съд е върнал подадената от М. Д. Д. частна касационна жалба срещу определението на Бургаския апелативен съд от 25.02.2014г. поради неотстраняване в предоставения едноседмичен срок на нередовността й.
Частният жалбоподател моли разпореждането да се отмени и частната касационна жалба да се администрира, тъй като е удовлетворил указанията на съда.
Разпореждането е правилно.
С определение от 25.02.2014г. Бургаският апелативен съд е оставил без уважение частната жалба на М. Д. Д. против определение № 19343/28.11.2012г. по гр.д. № 7382/12г. на Софийски градски съд, І г.о., 11 с-в, с което е прекратено производството по делото.
С разпореждане от 20.03.2014г. подадената от М. Д. Д. частна касационна жалба е оставена без движение и на частния жалбоподател са дадени указания за отстраняване на нередовността й като представи препис от жалбата, приподписана от адвокат, заедно с пълномощно за приподписването, или заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност в случай, че жалбоподателят има такава; да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, приподписано от адвокат; да представи документ за внесена държавна такса в размер на 15 лв.
Съобщение с приложен към него препис от разпореждането е връчено на частния жалбоподател на 27.03.2014г. По делото липсват данни нередовността на частната касационна жалба да е отстранена.
По изложените съображения определението е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Бургаския апелативен съд от 28.04.2014г. по в.ч.гр.д. № 44/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар