Определение №484 от по гр. дело №1942/1942 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N  484
 
София, 11.05.2010г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май………………………….……..
две хиляди и десета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                Членове:    АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                           ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря………………………………..….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….……………………………………………… изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………
гр.дело N 1942/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Е. Е. И. от София, чрез пълномощника си адв. П. М. от АК-София, е подал касационна жалба срещу решение № 1* от 18.08.2009 година по гр.д. N 1959/2008 година на Софийския апелативен съд, с което е отменено решение № 28 от 21.04.08г. по гр.д. № 4786/07г. на Софийски градски съд и вместо него е постановено друго, като е отхвърлен иск на касатора срещу С. Е. И. от София за заплащане на имуществени вреди от непозволено увреждане в размер на 48 480,75 лева – иск с правно основание чл.45 ЗЗД.
Ответницата С. Е. И. от София оспорва касационната жалба с писмено възражение, изготвено от пълномощниците й адв.зунова и адв. Х от САК.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК, на които основания се позовава касаторът, поради следното:
В изложението към касационната жалба не са формулирани въпросите, които следва да бъдат обсъдени в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК. В него се съдържат съображения за неправилност на решението поради материалната му и процесуална незаконосъобразност – основания за касационно обжалване по чл.291, ал.1, т.3 ГПК, като са приповторени доводите от касационната жалба. За да се достигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. В изложението няма и доводи по основателността на искането за допускане на обжалването, а само цифрово изписване на правната норма. Не са посочени и представени противоречиви съдебни решения на съдилищата по въпрос, който е от решаващо значение за изхода на спора по разглежданото дело, нито се поддържа и обосновава липса на съдебна практика по него или необходимост от преодоляването й, тъй като е неправилна и следва да бъде доразвита в поддържана от касатора насока.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1* от 18.08.2009 година по гр.д. N 1959/2008 година на Софийския апелативен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар