Определение №485 от 43432 по ч.пр. дело №2669/2669 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 485
гр. София 28.11.2018

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 2669 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Зиг Заг Текстил“ ЕООД – [населено място] срещу разпореждане от 2. 07. 2018 г. по т. д. № 1315/2016 г. на Софийски апелативен съд, с което е върната частната жалба, подадена от дружеството срещу определение № 3948 от 1. 12. 2017 г. по същото дело. С това определение е оставена без разглеждане молбата с вх. № 6924 от 20. 04. 2017 г. на „Зиг Заг Текстил“ ЕООД за допълване на постановеното от Софийски апелативен съд решение № 480 от 3. 01. 2017 г. по т. д. № 1315/2016 г.
В частната жалба се поддържа, че атакуваният акт е незаконосъобразен и се прави искане за отмяната му. Твърди се, че жалбоподателят не е бил надлежно уведомен за указанията на съда да отстрани нередовността на подадената частна жалба срещу определението от 1. 12. 2017 г. по т. д. №[ЕИК] г. на Софийски апелативен съд, изразяваща се в липса на доказателства за представителната власт на подалия жалбата адвокат И., тъй като съобщението за тези указания било връчено на същия адвокат, а не на дружеството – жалбоподател.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение като прецени данните по делото и оплакванията в частната жалба, прие следното.
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
Срещу постановеното по т. д. № 1315/2016 г. на Софийски апелативен съд определение № 3948 от 1. 12. 2017 г. е подадена частна жалба от „Зиг Заг Текстил“ ЕООД чрез адвокат И.. След връщане на преписка с вх. № 3223/26. 03. 2018 г. с разпореждане № 74 от 29. 03. 2018 г. на Председателя на Първо отделение на ТК, ВКС за отстраняване на допусната нередовност с разпореждане от 3. 04. 2018 г. на съдията-докладчик по т. д. № 1315/2016 г. на Софийски апелативен съд частната жалба е оставена без движение. На жалбоподателя са дадени указания в едноседмичен срок от съобщението да отстрани нередовността, посочена в цитираното разпореждане на ВКС – да представи пълномощно за адвокат И. И. за осъществяването на процесуално представителство пред ВКС, тъй като приложените по делото пълномощни се отнасят за представителство пред първата и въззивната инстанция.
Съобщението за разпореждането на въззивния съд заедно с препис от разпореждане № 74 от 29. 03. 2018 г. на Председателя на Първо отделение на ТК, ВКС по преписка с вх. № 3223/26. 03. 2018 г. са връчени на 11. 04. 2018 г. на „Зиг Заг Текстил“ ЕООД чрез адвокат И. И. с адрес [населено място], [улица], вх. Г, ет. 2, ап. 49.
За да върне частната жалба с атакуваното разпореждане, апелативният съд е приел, че в определения едноседмичен срок от надлежното връчване на съобщението за разпореждането на съда за оставяне на частната жалба без движение /на 11. 04. 2018 г./ не е отстранена нередовността й.
Съгласно разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, приложима на основание чл. 275, ал. 2 ГПК по отношение на частните жалби, съдът връща частната жалба, когато не се отстранят в срок допуснатите нередовности. В случая се е осъществило това основание за връщане на частната жалба, подадена от частния жалбоподател в настоящото производство. Разпореждането за оставяне без движение на частната жалба заедно с акта на ВКС, в който се посочва подлежащата на отстраняване нередовност на жалбата, са били връчени редовно на дружеството – жалбоподател чрез адвокат И. И. на 11. 04. 2018 г. и в едноседмичния срок по чл. 262, ал. 1 ГПК нередовността на частната жалба не е отстранена. Търговското дружество – ответник по делото е посочило в отговора на исковата молба като съдебен адресат пълномощника си адвокат И. И., поради което в случая намира приложение редът за призоваване и връчване на съобщения по чл. 39, ал. 1 ГПК. Съгласно тази разпоредбата когато страната е посочила съдебен адресат, съобщенията в процеса се връчват задължително на това лице, а не лично на страната.
По изложените съображения обжалваното разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 2. 07. 2018 г. по т. д. № 1315/2016 г. на Софийски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.