Определение №485 от по гр. дело №1928/1928 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N      485
 
София,   11.05.2010г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май……………………………
две хиляди и десета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                   Членове: АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                           ЕМИЛ ТОМОВ
при секретаря ………………….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ….………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА……………………..
гр.дело N 1928/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Касационна жалба е постъпила от К. “С” с. Г., област Монтана, чрез пълномощника й адв. А. В. от АК-Монтана, срещу решение от 8.10.2009 година по гр.д. N 340/2009 година на окръжен съд Монтана, с което е потвърдено решение от 22.06.09г. по гр.д. № 672/2008г. на районен съд – Монтана. С него са уважени искове на Е. И. М. от с. Г., област Монтана, срещу касатора, за отмяна на незаконно уволнение, за възстановяване на заеманата длъжност “тракторист”, за заплащане на обезщетение за това уволнение в размер на 2 116, 74 лева, както и за заплащане на извънреден труд в размер на 1 376, 22 лева – искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ и чл.262 КТ.
Ответникът Е. И. М. от с. Г., област Монтана, оспорва касационната жалба както по съществото й, така и поради липса на основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предвидените в закона предпоставки, поради следното:
В изложението на касатора се поддържа основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК – съдът се е произнесъл по въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Основанието се поддържа с оглед твърдението, че липва съдебна практика по въпроса “при подадена бланкетна молба от работника до работодателя за освобождаване от работа и извършени действия от работодателя по изясняване на действителната воля на работника, а именно: писмено подадено и заявено желание за освобождаване от заеманата длъжност и изразено нежелание да постъпи на друга работа при същия работодател, има ли право работодателят да го освободи от работа с предизвестие на основание чл.326, т.1 КТ?
Касационно обжалване не следва да се допуска, тъй като по въпросите, свързани с приложението на чл.325, т.1 КТ и чл.326 КТ има практика на съдилищата, която е съобразена с конкретните данни за всеки разглеждан случай. Освен това въпросът е зададен риторично и предпоставя отговора, който обаче не съответства на данните по делото. В него е установено, че работникът е подал молба за освобождаване от работа от същата дата /датата на подаването на молбата е 9.09.2008г./, което изключва възможността тя да има характер на предизвестие по смисъла на чл.326 КТ. Няма доказателства работодателят да е предприел действия за изясняване на действителната воля на работника, нито го е уведомил за становището си, свързано с искането за незабавно приемане на предложението.
Поставени са и процесуалноправни правни въпроси за значението на “Бързото производство” при разглеждането на трудовите дела и за необходимостта заключението на вещото лице да се обсъди заедно с другите доказателства по делото. По тези въпроси има обилна съдебна практика, която нито е противоречива, нито се нуждае от промяна или допълване. Доводите са за допуснати съществени процесуални нарушения, но те не могат да бъдат разгледани преди да се обоснове възможност за допускане на касационното разглеждане на някое от основанията, визирани в чл.280, ал.1 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение решение от 8.10.2009 година по гр.д. N 340/2009 година на окръжен съд Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар