Определение №486 от 41481 по ч.пр. дело №4689/4689 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 486

София, 26.07.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юли две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Любка Богданова
Василка Илиева

изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева дело № 4689/13г. и за да се произнесе взе през вид следното:

Производството е по чл. 309 ГПК.
Образувано е по молба на [община], подадена от кмета Б. В., за спиране на изпълнението на решение № 139 от 27.05.2009г. по гр.д. № 56/2008г. на Ловешкия окръжен съд и въззивното решение на Великотърновския апелативен съд, ГО, № 205 от 10.12.2009г. по в.гр.д. № 481/2009г., с които е осъдена [община] да заплати на Р. П. С. общо сумата 65 100 лв., съставляваща стойността на извършени подобрения в отдаден под наем имот – рибарник от 8 000 кв.м.
Върховният касационен съд намира, че молбата е процесуално допустима и основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 309, ал. 1 ГПК молбата за отмяна не спира изпълнението на решението, но съдът по искане на страната може да спре изпълнението при условията на чл. 282, ал. 2 – 6 ГПК.
В случая е постъпила молба от [община] вх. № 1333 от 25.02.2013г. за отмяна на влязлото в сила въззивно решение на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено решението на Ловешкия окръжен съд в частта относно присъдената на Р. П. сума от 35 574 лв., и с въззивното решение са присъдени още 29 526 лв. С вносна бележка от 24.07.2013г. молителят е внесъл по сметката за обезпечения на ВКС сумата 65 100 лв. обезпечение, равно на присъдената сума съгласно изискването на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК. Следователно налице са законовите предпоставки за спиране на изпълнението.
Предвид горното и на основание чл. 309, ал. 1 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение № 139 от 27.05.2009г. по гр.д. № 56/2008г. на Ловешкия окръжен съд и въззивното решение на Великотърновския апелативен съд, ГО, № 205 от 10.12.2009г. по в.гр.д. № 481/2009г., с които е осъдена [община] да заплати на Р. П. С. общо сумата 65 100 лв., съставляваща стойността на извършени подобрения в отдаден под наем имот – рибарник от 8 000 кв.м.

Председател:

Членове: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар