Определение №487 от 40816 по ч.пр. дело №474/474 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 487

С. 30.09.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 474/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Постъпила е частна жалба от К. С. К. от [населено място], подадена от пълномощниците й адв. Вл. Б. и адв. М. А., срещу определение № 157 от 23.03.2011г. по ч.гр.д. № 4/2011г. на Върховния касационен съд, ІV г.о., с което е потвърдено разпореждането на Софийски градски съд от 13.05.2010г. по гр.д. № 11275/2009г., с което е върната касационната жалба на К. К. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
Частната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС подлежат определенията на ВКС които преграждат по-нататъшното развитие на делото и тези, за които това изрично е посочено в закона.
Обжалваното определение на ВКС, ІV г.о., не прегражда по-нататъшното развитие на делото. С него е разгледана по същество по реда на чл. 274, ал. 2, предл. първо ГПК частната жалба на К. К. срещу разпореждане на въззивния съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото. В този случай законът не предвижда възможност за проверка на постановеното от ВКС определение. Същото е окончателно.
По изложените съображения частната жалба като процесуално недопустима следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на К. С. К. от [населено място] срещу определение № 157 от 23.03.2011г. по ч.гр.д. № 4/2011г. на Върховния касационен съд, ІV г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар