Определение №489 от 13.7.2012 по ч.пр. дело №163/163 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 489

София, 13.07. 2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 163 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на П. Й. П. чрез адв. С. М. от В. адвокатска колегия срещу определение №295 от 03.02.2012г. по ч.гр.д. № 1862/2011г на Варненски окръжен съд , с което е оставена без разглеждане частната жалба на настоящия жалбоподател срещу определение №16141 от 10.11.2011г , на Варненски районен съд . С обжалваното определение е констатирано просрочие .
Частният жалбоподател оспорва законосъобразността на определението . Съдът не е съобразил ,че от договора за правна помощ не произтичат задължения за адвоката да заплаща държавни такси и да представя доказателства за това , законосъобразно е същият да отправи молба до съда да изпраща съобщенията на адреса на доверителя му
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима, по същество е неоснователна .
Обстоятелствата , с които защитата мотивира оплакванията си за незаконосъобразност и неправилност , нямат отношение към законосъобразността на разпореждането и неговата правилност .
Правилна е констатацията в обжалваното понастоящем определение , че от връчването на съобщение за обжалваемия акт на процесуалния представител на страната ( на 18.11.2011г.) е започнал да тече процесуалния срок ,до изтичането на който процесната частна жалба не е била депозирана. Същата е постъпила на 03.12.2011т , т.е след изтичането на срока за обжалване , указан в полученото съобщение . От направената констатация следва и даденото диспозитивно разрешение , на основание чл. 275 ал.2 вр чл. 262 ал.2 т.1 ГПК . Върховен касационен съд не приема доводите , че обстоятелствата по делото или съображенията на защитата за договорния характер на отношенията между адвокат и страна по делото, в случая обуславят друго процесуално действие на съда , освен оспорваното връщане на постъпилата след срока частна жалба .бжалваното определение е правилно и законосъобразно .
По изложените съображения Върховният касационен съд , гражданска колегия, състав на ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №295 от 03.02.2012г. по ч.гр.д. № 1862/2011г на Варненски окръжен съд .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар