Определение №49 от 40563 по гр. дело №1121/1121 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 49
С., 20.01.2011 г.

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1126/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. П. Б. от[населено място], подадена от пълномощника му адв. И. С., срещу въззивното решение на Х. окръжен съд, № 412 от 09.12.2009г. по в.гр.д. № 529/2009г., с което е потвърдено решението на Х. районен съд, ІV гр. с-в, № 441 от 02.07.2009г. по гр.д. № 322/2009г., с което е изменен размерът на присъдената издръжка за детето П. П. П. като е увеличена от 70 лв. на 80 лв. месечно.
Ответницата по жалбата Е. Р. Д. от[населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
В изложениeто по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът сочи, че в противоречие със съдебната практика на ВКС е решен въпросът за наличието на промяна на обстоятелствата, обуславящи изменение на присъдената издръжка. Прилага решение № 230/2008г. по гр.д. № 406/2008г. на Видинския окръжен съд и решение от 05.12.2007г. по гр.д. № 667/2007г. на Шуменския окръжен съд. С първото от тях не е уважено искане за присъждане на издръжка в размер над максимума, определен с чл. 1 ПМС № 38/1985г. по съображения, че не са налице кумулативно дадените предпоставки – изключителни нужди на детето и липса на затруднения на родителя да дава издръжка. С второто решение искът по чл. 86 СК е отхвърлен след анализ на потребностите на детето и ниските материални възможности на родителите. Фактическата обстановка по приложените решения е различна от установената по настоящото дело, поради което не е налице противоречиво решаване на въпроса установена ли е промяна на обстоятелствата, обуславящи изменение на присъдената издръжка.
На следващо място касаторът сочи, че въззивният съд не е преценил всички доказателства по делото и не е направил съответните на тях правни изводи. Счита, че въпросът за преценка на доказателствата е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Оплакването за необоснованост на съдебния акт би било разгледано при допускане до касационно обжалване на въззивното решение, наред с останалите основания за неправилност на решението, но то не е основание за допускане до касационно обжалване.
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Х. окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Х. окръжен съд, № 412 от 09.12.2009г. по в.гр.д. № 529/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар