Определение №494 от 43320 по ч.пр. дело №20/20 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 494
гр. София, 08.08.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на първи август през две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1750/2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Д. Д. М. от [населено място] срещу определение № 1288 от 20.04.2018 г., постановено по ч. гр. д. № 1091/2018 г. на Софийски апелативен съд. С посоченото определение е оставена без уважение частната жалба на Д. М. срещу определение от 17.08.2017 г. по гр. д. № 6046/2014 г. на Софийски градски съд, с което е оставено без уважение искане на жалбоподателя за изменение на постановеното по същото дело определение от 16.05.2017 г. в частта за разноските.
В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното определение и се прави искане за неговата отмяна. Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК и чл.280, ал.2 ГПК, обосновани в р.І на жалбата.
Ответникът Столична община – [населено място], изразява становище за недопустимост на жалбата по съображения в писмен отговор, депозиран в срока по чл.275, ал.1 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото намира, че частната касационна жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 275, ал.1 ГПК, но е процесуално недопустима по следните съображения :
Съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК (ред. ДВ бр.86/2017 г.), не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лв. С чл.274, ал.4 ГПК (ДВ бр.100/2010 г.) са изключени от обхвата на касационното обжалване и определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.
С обжалваното определение е оставена без уважение частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд, с което е отказано изменение в частта за разноските на определение, с което на основание чл.233 ГПК е прекратено производството по предявен по реда на чл.225 ГПК от Столична община против частния жалбоподател иск за установяване на права върху 12 500 бр. акции, всяка с номинална стойност 10 лв., от капитала на „Централни хали” АД. В исковата молба на Столична община е посочена цена на иска 12 500 лв. Спорът за права върху акции е търговски спор по смисъла на чл.365, т.3 ГПК, което предопределя търговския характер на делото, независимо, че същото е разглеждано от инстанциите по същество като гражданско. Цената на иска е под предвидения в чл.280, ал.3, т.1 ГПК минимален праг за достъп до касационно обжалване по търговски дела, поради което определението на въззивния съд не подлежи на касационно обжалване – чл.274, ал.4 ГПК. Посоченото обстоятелство е указано изрично от въззивния съд в самото определение, но въпреки това частният жалбоподател е предприел обжалване по реда на чл.274, ал.3 ГПК и е подал недопустима частна касационна жалба.
Настоящият състав на ВКС не възприема довода на жалбоподателя, че касационното обжалване е допустимо с оглед цената на обективно съединения иск за неустойка, която надхвърля 20 000 лв. Сезирането на първоинстанционния съд с искане по чл.248 ГПК е извършено по повод на определението от 16.05.2017 г., с което е прекратено производството по иска на главно встъпилото лице Столична община. Главното встъпване е осъществено с предявяване на иск за установяване на права върху същите акции, които са предмет на първоначално предявения от жалбоподателя установителен иск, и единствено цената на този иск – 12 500 лв., е от значение за преценката дали обжалваното определение подлежи на касационен контрол. Претендираното с иска за неустойка вземане не е част от предмета на спора между първоначалния ищец и главно встъпилото лице, поради което цената на осъдителния иск е ирелевантна за допустимостта на частната касационна жалба.
По изложените съображения частната касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.4 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на Д. Д. М. от [населено място] срещу определение № 1288 от 20.04.2018 г., постановено по ч. гр. д. № 1091/2018 г. на Софийски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар