определение №495 от 40465 по ч.пр. дело №452/452 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 495

София 14.10.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 452/2010 година

Производството е по чл. 274-279 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Р. Н. С. от с. В. Т., подадена от пълномощника му адв. Ц. П., срещу разпореждането на Софийски окръжен съд, от 21.06.2010г. по ч.гр.д. № 110/2010г., с което на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК е върната частната касационната жалба на Р. Н. срещу определението на същия съд от 02.03.2010г. по ч.гр.д. № 110/2010г.
Ответникът по жалбата Е. Д. С. от с. В. Т. в подадения писмен отговор моли частната жалба да се остави без уважение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността й ВКС взе предвид следното:
С обжалваното разпореждане Софийски окръжен съд е върнал на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК частната касационната жалба на Р. Н. срещу определението на същия съд от 02.03.2010г. по ч.гр.д. № 110/2010г., с което е потвърдено решение № 167 /имащо характер на определение/ от 21.12.2009г. по гр.д. № 333/2009г. на Свогенския районен съд, с което предявеният от Р. Н. иск по чл. 45 ЗЗД е оставен без разглеждане. Въззивният съд е приел, че частният жалбоподател не е отстранил нередовността на жалбата съобразно дадените му указания да посочи материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, по който се е произнесъл съдът.
Разпореждането е правилно.
Въпреки няколкократно дадените му указания и срок за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, нередовността не е отстранена. Подадените от частния жалбоподател молби и становище не съдържат материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, а твърдения, че претенцията е за ексцес, каквито фактически обстоятелства с исковата молба не са заявени. Разпоредбата на чл. 274, ал. 3 ГПК предпоставя разглеждането на частните жалби срещу определения на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, от наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС жалбоподателят е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело. Непосочването на правния въпрос само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това.
По изложените съображения определението на Софийски градски съд е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Софийски окръжен съд, от 21.06.2010г. по ч.гр.д. № 110/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар