Определение №496 от 40822 по ч.пр. дело №522/522 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 496

С. 06.10.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 30 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 522/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Л. Т. К. от [населено място], срещу определението на Софийски градски съд, ІV А, ВО, от 07.06.2011г. по в.гр.д. № 1511/2009г., с което е върната касационната жалба на Л. Т. К. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Въззивният съд е върнал касационната жалба на основание чл. 286, ал. 1, т. 1 ГПК като подадена след срока. Приел е, че въззивното решение е връчено на пълномощника на Л. Т. – адв. В. И., на 08.03.2011г. На 05.04.2011г. е постъпила молба от адв. И. за удължаване на срока за обжалване, която е удовлетворена, но с разпореждане от 13.04.2011г. разпореждането за удължаване на срока е отменено. Едномесечният срок за обжалване е изтекъл на 08.04.2011г., а касационната жалба е подадена на 21.04.2011г. – след изтичане на срока за обжалване.
Частната жалбоподателка моли определението да се отмени като се позовава на удължения срок и на разпоредбата на чл. 38 ГПК /отм./, както и на указанията на съда да внесе държавна такса за жалбата.
Определението е правилно.
Сроковете за обжалване не могат да бъдат продължавани – чл. 63, ал. 3 ГПК, чл. 36, ал. 2 ГПК /отм./. Разпоредбата е императивна и правилно съдът е отменил разпореждането си от 06.04.2011г. за удължаване на срока за касационно обжалване. В случая не е приложима разпоредбата на чл. 62, ал. 3 ГПК, чл. 38 ГПК /отм./, тъй като съдът е определил правилно срока за обжалване, а впоследствие незаконосъобразно го е удължил, в нарушение на императивна правна норма. Но дори и да се приложи чл. 62, ал. 3 ГПК подаването на жалбата отново е след срока за обжалване, тъй като съгласно чл. 63, ал. 2 ГПК продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния срок – т.е. към 15.04.2011г.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, ІV А, ВО, от 07.06.2011г. по в.гр.д. № 1511/2009г., с което е върната касационната жалба на Л. Т. К. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар