Определение №497 от 40822 по ч.пр. дело №440/440 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 497

С. 06.10.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 440/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Т. С. от [населено място], срещу разпореждането на Варненския окръжен съд, № 5485 от 13.06.2011г. по в.гр.д. № 237/2011г., с което е върната касационната жалба на Т. Т. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
Въззивният съд е върнал касационната жалба на Т. Т. на основание чл. 280, ал. 2 ГПК с мотиви, че цената на иска за издръжка е 2 400 лв. – под 5000 лв., поради което въззивното решение не подлежи на касационен контрол.
Частната жалбоподателка оспорва тези изводи на съда като излага доводи, че цената на иска, определена по правилото на чл. 69, ал. 1, т. 7 ГПК е 8640 лв.
Частната жалба е основателна.
Първоинстанционният съд се е произнесъл по претенция на Т. Т. срещу бившия й съпруг Д. С. за заплащане на месечна издръжка в размер на минималната работна заплата за страната, която към този момент е в размер на 240 лв., като присъдил по 100 лв. месечно за срок от три години. Въззивният съд е намалил срока на дължимата издръжка от три на една година. При преценката за допустимостта на касационната жалба въззивният съд е определил цената на иска по правилото на чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК като е изчислил размера на присъдената издръжка 100 лв. за срока в който е отхвърлен искът – две години.
Този извод на съда е незаконосъобразен.
Искът по чл. 145, ал. 2 СК на бившия съпруг за издръжка е за периодични платежи за определено време – най много до три години, и цената му се определя съгласно чл. 69, ал. 1, т. 6 ГПК от сбора на всички платежи. В случая претенцията не е предявена за по-кратък от законовия срок, поради което цената на иска е равна на претендираната месечна издръжка от 240 лв. за период от 36 месеца, т. е. 8 640 лв. Така определена цената на иска е над 5000 лв., поради което неправилно касационната жалба е върната като процесуално недопустима.
По изложените съображения определението на Варненския окръжен съд следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на действията по администриране на касационната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането на Варненския окръжен съд, № 5485 от 13.06.2011г. по в.гр.д. № 237/2011г., с което е върната касационната жалба на Т. Т. С. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на действията по администриране на касационната жалба на Т. Т. С..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар