Определение №497 от 41484 по ч.пр. дело №4575/4575 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 497

София, 29.07.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 юли две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 4575/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. Й. Й. от [населено място], срещу разпореждането на Окръжен съд Монтана от 29.05.2013г. по в.ч.гр.д. № 302/2012г., с което е върната частната жалба на Е. Й. Й. срещу определението на същия съд от 03.04.2013г. по в.ч.гр.д. № 302/2012г. с което е потвърдено определението на Районен съд Монтана от 30.08.2012г. по гр.д. № 1/2012г., с което частично е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
Окръжният съд М. е върнал частната жалба на Е. Й. срещу определението на същия съд от 03.04.2013г. с което е потвърдено определението на Районен съд Монтана от 30.08.2012г. по гр.д. № 1/2012г. за частично прекратяване на производството по делото по съображения, че не са отстранени нередовностите й в указания срок – жалбата не съдържа точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК и не е приподписана от адвокат.
ВКС намира частната жалба за неоснователна поради следните съображения:
На частния жалбоподател са изпратени две съобщения с ясни и точни указания за отстраняване нередовностите на частната жалба, второто от които му е връчено на лично на 17.05.2013г. Частният жалбоподател не е отстранил нередовността на частната жалба – не е представено изложение на касационните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, частната жалба не е приподписана от адвокат съгласно изискването на чл. 284, ал. 2 ГПК. Както липсата на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, така и неподписването й от адвокат, са основание за връщане на частната жалба съгласно чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК като процесуално недопустима.
По изложените съображения обжалваното разпореждане е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Окръжен съд Монтана от 29.05.2013г. по ч.гр.д. № 302/2012г., с което е върната частната жалба на Е. Й. Й. срещу определението на същия съд от 03.04.2013г. по ч.гр.д. № 302/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар