Определение №498 от 40822 по ч.пр. дело №492/492 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 498

С. 06.10.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 29 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 492/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. Т. И. от [населено място], срещу разпореждането на Софийски градски съд, ГО, ІV Г с-в, от 06.04.2011г. по в.гр.д. № 3405/2011г., с което е върната въззивната жалба на Е. И. като просрочена.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
Въззивният съд е върнал въззивната жалба на Е. И. с мотиви, че е подадена след срока за обжалване. Приел е, че препис от обжалваното решение е връчен на жалбоподателката на 23.11.2010г., а изявлението й, че отказва да го получи поради това, че е посочила съдебен адресат, е ирелевантно. Посочването на съдебен адресат не е пречка за връчване на книжата лично на жалбоподателката.
Частната жалбоподателка оспорва изводите на съда относно начина на връчване на съобщението. Развива доводи, че съдът е обвързан от изявлението на страната относно адреса, на който следва да бъдат връчвани книжата по делото.
Частната жалба е основателна.
Жалбоподателката Е. И., ответник по предявен иск по чл.415, ал. 1 ГПК по гр.д. № 18907/10г. СРС, 65 с-в, е заявила с молбата на л. 33 от делото всички призовки и книжа да бъдат връчвани чрез адв. Р. Г. М., на посочения в молбата адрес. На този адрес ответницата по иска е била призована за съдебно заседание в първоинстанционния съд. Съобщението за решението по делото е изпратено на домашния адрес на Е. И. и е върнато в цялост с отбелязване всички призовки и книжа да бъдат връчвани на адв. М..
Съгласно чл. 39, ал. 1 ГПК когато страната е посочила в седалището на съда съдебен адресат, връчването се извършва на това лице. При наличието на съдебен адресат и изричното изявление на жалбоподателката пред връчителя на призовки връчването да се извърши чрез лицето, посочено за съдебен адресат, не може да се приеме, че връчването е редовно извършено.
По изложените съображения определението на Софийски градски съд следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането на Софийски градски съд, ГО, ІV Г с-в, от 06.04.2011г. по в.гр.д. № 3405/2011г., с което е върната въззивната жалба на Е. Т. И..
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба на Е. Т. И..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар