Определение №498 от 43439 по ч.пр. дело №2611/2611 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 498
гр. София, 05.12.2018г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 2611 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на А. Б. М. и Й. М. М. срещу разпореждане от 20. 08. 2018 г. по ч. гр. д. № 3308/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е върната подадената от посочените лица частна касационна жалба срещу определение от 5. 07. 2018 г. по същото дело. С последното е потвърдено определение /погрешно наименувано „решение“/ от 24. 04. 2018 г. по ч. гр. д. № 4035/2018 г. на Софийски градски съд, с което: 1. е оставена без разглеждане жалбата на А. Б. М. срещу постановление от 18. 10. 2017 г. по изп. д. № 20158490400711 на ЧСИ А. П., рег. № 849, с което са възложени по 1 / 2 ид. ч. от гараж в [населено място], [улица] и гараж в [населено място], [улица], както и жалба срещу насочването на изпълнението върху апартамент № 21, находящ се в [населено място], [улица] и 2. е оставена без разглеждане жалбата на Й. М. М. срещу постановление от 18. 10. 2017 г. по изп. д. № 20158490400711 на ЧСИ А. П., рег. № 849, с което е възложена 1 / 2 ид. ч. от гараж в [населено място], [улица].
Частните жалбоподатели поддържат, че обжалваното разпореждане е неправилно и правят искане за отмяната му.
С молба вх. № 9377 от 1. 11. 2018 г. жалбоподателката М. е направила искане за отвод на състава на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Излага, че докладчикът е участвал в съдебни състави, постановили съдебни актове по други производства с идентичен предмет, в които страни са А. М. и взискателката И. Ж. и че всички производства на тези страни по „необясними причини“ са разпределяни за разглеждане на състави на ВКС, ТК, Първо отделение. Посоченото предпоставяло евентуална пристрастност при настоящото произнасяне.
Ответната страна по частната жалба – взискателката И. Ж. не взема становище.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Искането за отвод на съдебния състав и в частност на докладчика по делото е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Участието на член на състава при постановяването на съдебни актове в други съдебни производства с различен от настоящото предмет, между страните А. М. и И. Ж., съответно несъгласието на страната с последиците на постановените актове и обстоятелствата, че в тези производства са се произнасяли състави на ВКС, ТК, Първо отделение, не съставляват основания за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 1 – т. 5 ГПК и не пораждат основателни съмнения в безпристрастието на настоящия състав /чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК/. Твърдяната идентичност в предмета на настоящото производство по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по жалба срещу разпореждане за връщане на частна жалба срещу определение на апелативния съд за потвърждаване на акт на окръжния съд за оставяне без разглеждане на жалби срещу действия на съдебен изпълнител, и на производствата, в които са постановени съдебни актове с участието на докладчика по настоящото дело, не се установява от представените от жалбоподателката с молбата за отвод съдебни актове – въззивно решение по гр. д. № 4012/2011 г. и определение по ч. гр. д. № 466/2018 г., двете на Софийски апелативен съд.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да върне подадената от А. М. и Й. М. частна касационна жалба срещу определението от 5. 07. 2018 г. по ч. гр. д. № 3308/2018 г. с атакуваното разпореждане, Софийски апелативен съд е приел, че същата е недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащо на обжалване определение на апелативния съд, постановено по частна жалба срещу определение за прекратяване на производството по обжалване на действията на съдебен изпълнител. Позовал се е на т. 2 от Тълкувателно решение № 3 от 12. 07. 2005 г. на ОСГТК на ВКС.
Определението е правилно.
Съгласно т. 2 от Тълкувателно решение № 3 от 12. 07. 2005 г. по тълк. д. № 3/2005 г. на ОСГК на ВКС в производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като контролно-отменителна инстанция, чието решение е окончателно. Определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител и е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чийто акт е окончателен и не може да бъде предмет на инстанционен контрол от страна на Върховния касационен съд. В трайната практика на ВКС – напр. определение № 634 от 1. 10. 2013 г. по ч. т. д. № 3116/2013 г., I т. о., определение № 159 от 23. 03. 2015 г. по ч. т. д. № 670/2015 г., II т. о., определение № 585 от 9. 11. 2016 г. по ч. т. д. № 29076/2016 г., II т. о., определение № 548 от 1. 11. 2017 г. по ч. т. д. № 2228/2017 г., I т. о. се приема, че поради непроменения характер на производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител цитираното тълкувателно решение не е загубило значение при действието на новия ГПК.
В случая с произнасянето на Софийски апелативен съд по ч. гр. д. № 3308/2018 г. е изчерпан процесуалният ред за разглеждане на спора по законосъобразността на акта на Софийски градски съд по ч. гр. д. № 4035/2018 г., с който са оставени без разглеждане жалбите на частните жалбоподатели в настоящото производство срещу действията на частен съдебен изпълнител А. П. по изп. д. № 20158490400711. Определението на апелативния съд не подлежи на обжалване и с атакуваното разпореждане правилно е върната подадената срещу това определение частна жалба.
По изложените съображения обжалваното разпореждане на Софийски апелативен съд следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А. Б. М. за отвод на настоящия състав на Първо отделение на ТК на ВКС от разглеждане на ч. т. д. № 2611/2018 г. по описа на ВКС, ТК, Първо отделение.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 20. 08. 2018 г. по ч. гр. д. № 3308/2018 г. на Софийски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.