Определение №500 от 40822 по ч.пр. дело №502/502 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 500
С. 06.10.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 29 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 502/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. А. Т. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. З. П., срещу определението на Великотърновския апелативен съд, № 206 от 26.07.2011г. по ч.гр.д. № 309/2011г., с което е потвърдено определението на Русенския окръжен съд, № 574 от 13.06.2011г. по гр.д. № 1050/2010г., с което е прекратено производството по делото по предявения от Т. А. Т. иск за оспорване на произход от баща.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди определението на първоинстанционния съд, с което е прекратено производството по делото по предявения от Т. А. Т. иск за оспорване на произход на детето А. Т. от баща, въззивният съд е приел, че от представените по делото съдебни решения на Районния съд в О. и на Окръжния съд в [населено място], Република Полша се установява узнаване от Т. Т. за раждането на детето А. преди 28.06.2006г., когато е постановена присъдата /решение/. Т. Т. е бил уведомен за предявения от В. Т. в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете А. Т. / [дата на раждане] / иск за издръжка, оспорил е същия, представил е декларация, че от 1995г. е безработен и служебна бележка от Бюрото по труда [населено място], обжалвал е първоинстанционния съдебен акт. Исковата молба на Т. Т. за оспорване на бащинство е подадена в съда на 04.08.2008г., т.е. значително време след изтичане на една година от узнаването за раждането на детето А..
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение по процесуалноправния въпрос „може ли, щом страната е в невъзможност да се снабди с писмени доказателства поради наличието им в друга държава, да се допуснат гласни доказателства за установяване факта на узнаване раждането на детето”. Частният жалбоподател не сочи на коя от трите хипотези по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК основава искането си за допускане на касационно обжалване.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, тъй като поставеният въпрос не е от значение за решаването на делото. Правен въпрос от значение за изхода по конкретното дело е този, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора – т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС. Въпросът за възможността фактът на узнаване на раждането на детето да се установи с гласни доказателства не е предмет на обсъждане в обжалваното определение. Изводите си относно срока за оспорване на бащинството съдът е изградил върху представени по делото официални документи.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Великотърновския апелативен съд, № 206 от 26.07.2011г. по ч.гр.д. № 309/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар