Определение №501 от 40725 по ч.пр. дело №536/536 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 501
Гр.С., 01.07.2011г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на първи юли през две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Върбанова
ЧЛЕНОВЕ: Е. В.
Б. Б.
при секретаря …………………, след като изслуша докладваното от съдия Б., ч.т.д.№536 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.282, ал.2 от ГПК.
От страна на пълномощника на [фирма] – [населено място] е поискано спиране на изпълнението на въззивно решение № 134/17.06.2011г. по т.д.№174/2011г. на Варненски апелативен съд, срещу което е подадена касационна жалба вх.№3332/29.06.2011г. по вх. регистър на ВАС. Решението се обжалва В ЧАСТТА , с която е отменено решение № 665/21.12.2010 г. по т.д. № 1606/2009 г. на Варненския окръжен съд и е осъден молителят да заплати на [фирма] –гр. В. сумите от :30 000 лева, ведно със законната лихва от 22.12.2009 г. до окончателното плащане, по частичен иск за заплащане на възнаграждение за извършени СМР по договор от 08.11.2007 г. , лихва обезщетение за забава в плащането на горната сума за периода от 01.10.2008 г. до 22.12.2009 г. в размер на 4 889,55 лева и 2 470 лева съдебни разноски.
За да е основателна молбата за спиране следва да са изпълнени предпоставките за това, съгласно чл. 282 ал.2 от ГПК.Касационната жалба, приложена към молбата за спиране отговаря на изискванията по чл.283 и чл.284, ал.1, ал.2, ал.3, т.3 и т.4 от ГПК. С преводно нареждане от 29.06.2011г. молителят е внесъл обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 от ГПК в размер на 37 359,55 лева по сметка на ВКС в ЦКБанка, поради което молбата за спиране на изпълнението следва да се уважи.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия,

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 134/17.06.2011г. по т.д.№174/2011г. на Варненски апелативен съд, срещу което е подадена касационна жалба вх.№3332/29.06.2011г. В ЧАСТТА , с която е отменено решение № 665/21.12.2010 г. по т.д. № 1606/2009 г. на Варненския окръжен съд и е осъден молителят [фирма] – [населено място] да заплати на [фирма] –гр. В. сумите от : 30 000 лева, ведно със законната лихва от 22.12.2009 г. до окончателното плащане, по частичен иск за заплащане на възнаграждение за извършени СМР по договор от 08.11.2007 г. и лихва обезщетение за забава в плащането на горната сума за периода от 01.10.2008 г. до 22.12.2009 г. в размер на 4 889,55 лева
Да се издаде препис от определението на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар