Определение №501 от 40822 по ч.пр. дело №444/444 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 501

С. 06.10.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 444/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Н. П. Г. от [населено място] срещу разпореждането на Добричкия окръжен съд от 04.05.2011г. по ч.гр.д. № 1040/2010г., с което е върната подадената от Н. П. частна жалба с вх. № 495/24.01.2011г. срещу постановеното по същото дело определение № 7 от 04.01.2011г., с което е потвърдено определение № 547 от 06.12.2010г. по гр.д. № 2550/2010г. на Добричкия районен съд за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивния съд което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното разпореждане е върната като процесуално недопустима подадената от Н. П. частна жалба по съображения, че не са отстранени в дадения от съда срок нередовностите. Съдът е приел, че жалбата не е приведена в съответствие с изискванията на чл. 274, ал. 3 вр. чл. 280, ал. 1 ГПК – не е представено мотивирано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, жалбата не е приподписана от адвокат.
Частният жалбоподател прилага към частната си жалба до ВКС изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и моли след като е отстранил нередовността, частната му жалба вх. № 495/24.01.2011г. да бъде разгледана.
Разпореждането е правилно.
С представянето на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК пред настоящата инстанция не е отстранена нередовността на частната жалба, тъй като преклузивният едноседмичен срок по чл. 285, ал. 1 ГПК е изтекъл. Правилно въззивният съд е приложил разпоредбата на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК и поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности е върнал частната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Добричкия окръжен съд от 04.05.2011г. по ч.гр.д. № 1040/2010г., с което е върната подадената от Н. П. Г. частна жалба с вх. № 495/24.01.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар