Определение №503 от 43026 по ч.пр. дело №1967/1967 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 503

[населено място], 18.10.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №1967 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.3 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на И. П. И. срещу решение №2472/13.04.2017г. по в.гр.д. №13703/16г. на Софийски градски съд, ГО, ІІІ Б състав, в частта, с която е отменено определението от 23.08.2016г. по гр.д.№35503/2015г. на СРС за допускане на обезпечение на предявените от нея кумулативно съединени искове по чл.92 от ЗЗД, чл.232 ал.2 и чл.86 ал.1 от ЗЗД срещу ПП „А.“ чрез налагане на запор върху банкови сметки на ответника. Частната жалбоподателка поддържа, че решението, в обжалваната му част с характер на определение, е неправилно и незаконосъобразно, като моли същото да бъде отменено.
Ответникът по частната жалба ПП „А.“ изразява становище, че същата е недопустима, евентуално неоснователна.
Частната касационна жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 396 ал.1 от ГПК, от легитимирана страна в производството, но същата е недопустима.
Обжалваният съдебен акт не е от категорията определения, за които е предвидена възможност за обжалване с частна касационна жалба. Императивната норма на чл.396 ал.2 изр.3 от ГПК предвижда такава обжалваемост само в хипотеза на обезпечение, допуснато за първи път в производството пред въззивната инстанция, какъвто не е разглежданият случай. В настоящата хипотеза обезпечителната мярка е допусната от първоинстанционния Софийски районен съд, което определя конкретното производство по чл.390 от ГПК като двуинстанционно, независимо от това дали Софийски градски съд потвърждава или отменя допуснатото обезпечение.
Поради това производството по молбата за обезпечение на И. П. И. като двуинстанционно е приключило с постановяване на решението на СГС, в частта с характер на определение, с която е отменено определението от 23.08.2016г. по гр.д.№35503/2015г. на СРС за допускане на обезпечение. В тази част решението на СГС не подлежи на касационно обжалване. Съответно частната касационна жалба срещу този акт на въззивния съд е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.
Воден от горното Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на И. П. И., срещу решение №2472/13.04.2017г. по в.гр.д. №13703/16г. на Софийски градски съд, ГО, ІІІ Б състав, в частта, с която е отменено определението от 23.08.2016г. по гр.д.№35503/2015г. на СРС за допускане на обезпечение на предявените от И. П. И. срещу ПП „А.“ искове.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до частната жалбоподателка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *