Определение №51 от 5.2.2016 по ч.пр. дело №6315/6315 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 51

София, 05.02.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 6315 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба на М. М. С. и М. И. С. от [населено място] срещу разпореждане №292 от 02.12.2015г на Председателя на ІІ г.о на ВКС , с което е отказано образуване на производство пред ВКС по молбите им за отмяна на влязло в сила решение ,постъпили с вх.№3601/06.06.2014г и вх. №3602/06.06.2014г. Съображението е ,че двете молби вече са върнати с разпореждане от 02.07.2014г на администриращия съд по постъпването им , поради неизпълнение на указания за отстраняване нередовности в тях .
Частните жалбоподатели искат отмяна на разпореждането , като считат за нарушен чл.306 ал.2 ГПК Оспорват ,че е имало неизпълнени указания по редовността на молбите за отмяна.Считат за установено ,че при връчване на съобщение с указания за внасяне на държавната такса по двете постъпили молби е било извършено престъпление от неизвестен извършител ,положил неистински подпис от тяхно име като ”получател” в съобщенията , оформени като връчени .Ето защо не следва да се приема ,че е налице неизпълнение на съдебно разпореждане,освен това са внесли указаната държавна такса и следва да се даде ход на двете молби за отмяна на влязло в сила решение по гр.д № 535/2013г на РС Троян .
Частната жалба е процесуално допустима , по същество е неоснователна .
Обжалваното разпореждане на Председателя на ІІ г.о на ВКС е законосъобразно. Същото се оспорва по съображения , които нямат отношение към неговата правилност .При безспорната констатация , че и по двете молби вече е постановено разпореждане от 02.07.2014г за връщането им от администриращия ги съд на основание чл. 306 ал.2 ГПК и това разпореждане не е отменено, Върховен касационен съд служебно съобразява наличието на преграждащия съдебен акт като процесуална пречка за разглеждане на молбите за отмяна по реда на чл. 307 , във вр. с чл. 303 , ал.1 ГПК. Искането на молителите е постановеното разпореждане от 02.07.2014г. на РС Троян по гр.д № 535/2011г да се игнорира, или инцидентно да се отрекат последиците му като процесуален факт,което е недопустимо без да са предприемани нарочните , изчерпателно уредени в закона производства за отмяната му, по инициатива на засегнатата страна .Ето защо частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение,с оглед на което Върховният касационен съд,ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:
Оставя в сила разпореждане №292 от 02.12.2015г на Председателя на ІІ г.о на ВКС за връщане на РС Троян молба с вх.№3601/06.06.2014г на М. М. С. и молба вх. №3602/06.06.2014г на М. И. С. за отмяна на влязло в сила решение №67/2013г по гр.д № 535/2013 на РС Троян .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар