Определение №514 от 40660 по ч.пр. дело №293/293 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 514

С., 27.04.2011 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на деветнадесети април, две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Л. Богданова
С. Димитрова

като изслуша докладваното от съдията Богданова гр.д. № 1034 по описа за 2010 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Надежда С. С., подадена от пълномощника й адв. Кр. М. срещу въззивно решение № VІ-92 от 15.03.2010 год. по гр.д. № 483/2009 год. на Бургаския окръжен съд, с което е отменено решението на Бургаския районен съд от 16.06.2009 г. по гр.д. № 1251/2008 г., с което е обявен за окончателен предварителен договор от 3.11.2005 г., сключен с жалбоподателката, с предмет: покупко-продажба на 1/10 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67800.54.27, представляващ земеделска земя-изоставена орна нива с площ от 1883 кв.м., находяща се в м. “К.”, [населено място], за цена 18830 евро, платена изцяло на продавачите и вместо него е постановено друго, с което е унищожен, поради грешка относно личността на купувача, предварителния договор сключен на 3.11.2005 г. между М. Г. К., Г. Д. К., В. Н. К., С. Димитрова П., В. А. К., С. С. Л., Р. Т. К., Д. Г. П., М. А. Б. и З. А. М. в качеството на продавачи и Надежда С. С. като купувач, с предмет сключване на окончателен договор за покупко-продажба на 1/10 ид.ч. от поземлен имот, представляващ земеделска земя-изоставена орна нива с площ от 1883 кв.м., находяща се в м. “К.”, [населено място], имот № 010050 по картата на землището, за цена 18830 евро, платена изцяло на продавачите, и е отхвърлен, като неоснователен иска по чл.19, ал.3 ЗЗД.
Ответниците по касационната жалба не са подали писмен отговор.
По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, ІІІ г.о. намира следното:
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК, срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд и е допустима.
В изложение към касационната жалба се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос- за възможността да се сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, с оглед личността на купувача. Поддържа се, че постановеното от въззивния съд решение е в противоречие с цитираната и приложена практика на ВКС, основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1,т.2 ГПК.
Върховен касационен съд, III гр. о. намира, че е налице основание за допускане на касационно обжалване .
С обжалваното решение Бургаският окръжен съд е приел за основателно заявеното от ответниците по касационната жалба- ответници по предявеният от жалбоподателката иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД възражение, че предварителния договор е унищожаем, поради грешка в лицето на купувача. Приел е за установено, че обещателите са считали, че сключват договора с адвоката, който предстои да ги представлява по дело пред ВКС, като по този начин договарят неговото възнаграждение, а не с лицето посочено като купувач. Изложил е съображения, че такъв договор безспорно е сключен с оглед личността на купувача, поради което са налице предпоставките на чл.28, ал.1,т.2 ЗЗД за унищожаването му. Поради това, че предварителния договор е унищожаем, той не поражда потестативно право в полза на жалбоподателката да иска обявяването му за окончателен, поради което е отхвърлил иска по чл.19, ал.3 ЗЗД.
Поставеният материалноправен въпрос – може ли да се сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, с оглед личността на приемателя, разрешен от съда в обжалваното решение е обуславящ за изхода на спора. В. съд е приел, че обещателите са считали, че сключват договора с адвоката, който предстои да ги представлява по дело пред ВКС, като по този начин договарят неговото възнаграждение, а не с лицето посочено като купувач. В приложеното решение по гр.д. № 1442/92 г. на ВКС, ІV г.о. е прието, че унищожаемостта при грешка в лицето касае сделки с оглед личността, когато тя има съществено значение за нейното извършване, поради необходимите особени качества на договарящия се за изпълнение на поетите задължения, а в решение по гр.д. № 4367/2008 г. на ВКС, І г.о., че договорите за правна защита и съдействие се сключват с оглед личността. Дадените разрешения в останалите приложени съдебни решения не дават разрешение на поставения въпрос.
Предвид изложеното касационното обжалване следва да се допусне на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
На жалбоподателката следва да се укаже в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 25 лв. за разглеждане на касационната жалба.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на III г.о.
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № № VІ-92 от 15.03.2010 год. по гр.д. № 483/2009 год. на Бургаския окръжен съд.
Указва на Надежда С. С. в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 25 лв.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г.о. за насрочване в открито съдебно заседание.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар