Определение №514 от 41488 по ч.пр. дело №4614/4614 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 514

ГР. С., 02.08.2013 г.

Мария Иванова, съдия в трето гр. отд. на ВКС, в закрито заседание на 31.07.13 г., като разгледа ч.гр.д. №4614/13 г., намира следното:

Производството е по чл.257 ГПК.
Образувано е по изпратените от Окръжен съд Бургас на ВКС за разглеждане молби на И. И. за определяне на срок при бавност по в.гр.д. №1850/11 г. на Окръжен съд Бургас с вх. №10108/21.06.13 г., №4533/10.05.13 г. и №10908/5.07.13 г..
За да се произнесе по молбите съдията от ВКС констатира следното: По посоченото въззивно дело е постановено решение, с което са отхвърлени исковете на И. И. срещу [фирма] по чл.344, ал.1 от КТ. Ищецът е обжалвал въззивното решение с касационна жалба, която е оставена без движение за отстраняване на нередовности, а след това – върната, поради неотстранени такива. Определението на въззивния съд, с което на И. И. е отказано предоставяне на правна помощ за приподписване на касационната жалба и разпореждането от 5.02.12 г., с което касационната жалба е върната са влезли в сила, след изчерпване на предвидения в закона инстанционен контрол / опр. на ВКС по ч.гр.д. №449/12 г. на четвърто г.о. и по ч.гр.д. №2706/13 г. на трето г.о./.
След постановяване на решението на ОС Иван Илчев е подал пред ОС молба за възстановяване на срока за касационно обжалване и молба за тълкуване на въззивното решение.
Молбата №798/16.05.13 г. и последвалите я частна жалба от 23.05.13 г., жалба за бавност №10108/21.06.13 г. и жалба за бавност №10908/5.07.13 г. не визират конкретно действие, което съдът не е извършил своевременно – в молбата и жалбите се твърди само, че повече от месец молителят Ив. И. не е получавал на посочения от него съдебен адрес съдебни съобщения и уведомления. Иска се те да бъдат пускани в пощенска кутия №34, за да се гарантира получаването им, както и „да бъдат изяснени причините за задържането и оставянето без движение на подадените от молителя частни жалби”. Съдържанието на молбите не обосновава последици по чл.257, ал.2, пр.1 ГПК. От данните по делото е видно, че съобщенията на съда са надлежно изпращани и получавани от молителя на посочения от него адрес, а причините за оставяне на частните жалби без движение са посочени в съдебните разпореждания. В становището на съдията от Бургаски ОС е посочено и от данните по делото се установява, че постъпилите по делото частни жалби са своевременно администрирани и изпращани на ВКС.
По повод изложеното в жалбата №10908/5.07.13 г. за хода на производството по съединения иск с вх. №6858/23.04.13 г., на молителя е отговорено с писмо на зам.председателя на ОС и в становището на ОС Бургас по чл.255,ал.2 ГПК е посочено, че с разпореждане от 26.06.13 г. /което е по делото/ съединеният иск е изпратен за разглеждане от компетентния районен съд. Действия по администрирането на частната жалба №8407 / 23.05.13 г. са предприети след връщане ВКС на ч.гр.д. №2706/13 г. , приключило с определение от 21.06.13 г.
Молбата №4533/10.05.13 г. е за забавено администриране на частната жалба на молителя №15130/25.10.12 г. От становището на ОС Бургас и данните по делото е видно, че частната жалба, ведно с постъпилите към нея допълнения е администрирана / в становището е посочено къде точно се намират разписките за връчването й на ответното дружество/ и изпратена на ВКС.
ВКС, чрез разглеждащия молбите съдия, не констатира необосновано забавяне на процесуални действия по делото и намира, че молбите за бавност следва да бъдат отхвърлени, а делото да се докладва за образуване на частно производство по администрираните и изпратени на ВКС ч. жалба на Ив. И. №15130/25.10.12 г., ч. жалба №5999/3.04.13 г. и №3901/7.03.13 г.
Поради изложеното и на осн. чл.257, ал.2 ГПК ВКС на РБ, трето гр. отделение, чрез съдията Мария Иванова

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ молбите на И. И. с вх. №4533/10.05.13 г. №10108/21.06.13 г. и 10908/5.07.13 г. за определяне на срок при бавност по гр.д. №1850/11 г. на Окръжен съд Бургас.
Определението е окончателно.
Делото да се докладва за образуване на частно производство по ч. жалби №15130/25.10.12 г., №5999/3.04.13 г. и №3901/7.03.13 г. /администрирани, с приложени отговори на ответника по вторите две /.

Съдия от ВКС:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.