Определение №519 от 42271 по ч.пр. дело №3991/3991 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 519

гр. С. 24.09.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание, състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 3991/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Държавен фонд „Земеделие” /Д./, подадена от пълномощника адв. Н. Н., против определение № 3322 от 12.02.2015 г., постановено по в. ч. гр. д. № 1333/2015 г. на Софийски градски съд, I г. о.
Частната касационна жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационното обжалване на тези определения когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното:
С обжалваното по настоящото производство определение е оставено в сила разпореждане от 09.12.2014 г. по гр. д. № 46257/2014 г. на Софийски районен съд, II – ГО, 55 състав, с което е върната като просрочена въззивна жалба на Държавен фонд „Земеделие” против решение № 273 от 21.11.2014 г. по същото дело.
За да постанови този резултат, въззивният съд е приел, че в особеното исково производство по реда на глава X. ГПК моментът, от който започва да тече срокът за въззивно обжалване, е регламентиран в отклонение от общите правила, а именно – считано от датата, на която съдът е посочил, че ще обяви решението си, като за това дали въззивната жалба е депозирана в срок е правно релевантно решението да е обявено не по – късно от посочената от съда предварително определена дата.
Срещу така постановеното определение е подадена частна касационна жалба, предмет на настоящото производство. В нея се развиват оплаквания за неправилност на въззивното определение и се иска отмяната му. Излагат се доводи, че срокът за въззивно обжалване във всички случай започва да тече от момента, в който се връчва на страните препис от първоинстанционното решение.
С представеното изложение на касационните основания по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение по процесуалноправния въпрос „от кой момент започва да тече срокът за обжалване на първоинстанционното съдебно решение”, както и по няколко материалноправни въпроси, свързани с решаването на спора по делото по същество. М. въпроси не са предмет на обжалваното определение, поради което не са от значение за решаването на делото. Формулираният от касатора процесуалноправен въпрос е от значение за решаването на делото, но следва да бъде допълнен с условието, че първоинстанционното решение е постановено по реда на глава ХХV ГПК – Бързо производство, по който е разгледан настоящият трудов спор.
ВКС намира, че поставеният от касатора процесуалноправен въпрос е решен от въззивния съд в съответствие със задължителната съдебна практика, обективирана в ТР № 12 от 11.03.2013 г. по тълк. д. № 12/2012 г., ОСГК на ВКС, съгласно което „срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.” В този смисъл е и обжалваното определение, поради което същото не следва да се допусне до касационно обжалване.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 3322 от 12.02.2015 г., постановено по в. ч. гр. д. № 1333/2015 г. на Софийски градски съд, I ГО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.:
Членове:

Определение №168 от 1.8.2017 по търг. дело №382/382 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 168 Гр.София, 01.08.2017 година Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на седми юли две хиляди и седемнадесета

Прочети »

Решение №462 от 39954 по гр. дело №1379/1379 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е                                                                        № 462                                              София   21.05.2009г.                                                В ИМЕТО НА НАРОДА                                                                       Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today