Определение №52 от 40575 по ч.пр. дело №33/33 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

С. 01.02.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 януари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 33/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. Т. срещу разпореждане № 4187 от 28.12.2010г., постановено по ч.гр.д. № 870/2010г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е върната подадената от Д. Т. частна касационна жалба против определението на същия съд от 01.12.2010г., с което е потвърдено определението на Пазарджишкия районен съд от 19.10.2010г. по гр.д. № 3560/2010г., с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Пазарджишкият окръжен съд е върнал подадената от Д. Т. частна касационна жалба по съображения, че същата не е приведена в съответствие с изискванията на чл. 280 и чл. 284 ГПК – не е обоснован материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, жалбата не е приподписана от адвокат, не е представено пълномощно за приподписването.
Частният жалбоподател прави оплаквания, че преценката за съответствие на изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на законовите изисквания е от компетентност на ВКС, а не на въззивния съд.
Действително преценката на съдържанието на изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се прави от ВКС. Въззивният съд има задължение да следи за спазване на формалните изисквания на закона по отношение на касационната жалбата. В случая обаче нередовността на частната касационна жалба се изразява в неподписването й от адвокат, съгласно изискването на чл. 284, ал. 2 ГПК. Указанието за отстраняване на тази нередовност е връчено на Д. Т. лично на 23.12.2010г. и в дадения от съда срок същата не е отстранена.
Предвид изложеното обжалваното разпореждане е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 4187 от 28.12.2010г., постановено по ч.гр.д. № 870/2010г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е върната подадената от Д. Т. частна касационна жалба против определението на същия съд от 01.12.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар