Определение №52 от 40940 по търг. дело №331/331 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 4993 от 05.11.2010г. по гр. дело № 5879/2010г. на Софийски градски съд, ГО IV-Г отделение.
УКАЗВА на касатора в едноседмичен срок от съобщението да представи документ за внесена държавна такса в размер 50 лв. по сметка на ВКС на РБ, при неизпълнение на което задължение касационната жалба ще бъде върната.
СПИРА производството по делото на основание чл. 292 ГПК до произнасянето на ВКС, ОСТК по тълкувателно дело № 3/2011г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd