Определение №52 от 42396 по ч.пр. дело №3558/3558 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

[населено място], 27.01.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесети януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 3558 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274,ал.2 вр. ал.1, т.1 ГПК.
Образувано по частна жалба от П. А. А. – синдик на [фирма] /в несъстоятелност/, [населено място] срещу определение № 424 от 12.10.2015г. по в.ч.т.д.№ 629/2015г. на Пловдивски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от него частна жалба вх. № 7866/19.08.2015г. против определение № 240/14.08.2015г. на Пловдивски окръжен съд по чл.729,ал.1 ТЗ като недопустима и е прекратено производството по същото дело.
В частната жалба са изложени съображения за неправилност на обжалваното определение. Частният жалбоподател, че въззивният съд неправилно е преценил кръга лица, легитимирани да обжалват определението, с което се одобрява частична сметка за разпределение като се изменя предложената от синдика такава. Моли за отмяна на атакувания съдебен акт.
Постъпил е писмен отговор от НАП – [населено място], в който се оспорва основателността на частната жалба.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и релевираните доводи, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, като по същество е основателна.
За да постанови обжалваното определение, П. е приел, че с обжалваното определение по реда на чл.729, ал.1 ТЗ ПОС е одобрил изготвена от синдика и обявена на 09.07.2015г. сметка за разпределение като окръжният съд е направил промяна – увеличил е размера на платимата в полза на кредитора НАП сума с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ на 16 406 лв. и е намалил размера на сумата за удовлетворяване на разноските по несъстоятелността по чл.722, ал.1, т.3 ТЗ на 2 894 лв. Синдикът на несъстоятелното дружество е подал частна жалба пред П. като е искал отмяна на определението на ПОС и постановяване на друго, с което се одобри сметката за разпределение така както е предложена от синдика, т.е. без корекция. Като се е позовал на чл.729,ал.3 ТЗ апелативният съд е приел, че синдикът не попада в кръга на оправомощените да обжалват определението по чл.729, ал.1 ТЗ лица : длъжник, комитет на кредиторите или кредитор, който е подал възражение по чл.728 ТЗ. Заключил е, че синдикът е орган, който има правомощия по закон да изготвя сметка за разпределение, но не и да обжалва определението на съда по несъстоятелността по контрол спрямо тази сметка.
Настоящият състав на ВКС прави следните правни изводи:
По реда на чл. 729, ал. 1 ТЗ съдът се произнася по съставената от синдика сметка за разпределение, като може служебно или по повод на възражение по чл.728 ТЗ на длъжника, комитета на кредиторите или кредитор да направи корекции в сметката за разпределение, при констатирана незаконосъобразност. Преценката на съда е дали съдържащите се в нея вземания на кредиторите, индивидуализирани по вид, основание и размер, съответстват на тези в одобрения от съда на осн. чл.692 ТЗ списък на приетите вземания; какъв е размерът на получените при осребряването на имущество от масата на несъстоятелността суми и как тези сума трябва да бъдат разпределени между отделните класове кредитори с приети вземания, като се отчетат извършените плащания преди тази сметка, тогава когато сметката за разпределение е частична. Целта е кредиторите на несъстоятелността да бъдат удовлетворени за вземанията си съобразно приетите вземания, както и да се упражни контрол върху събраните при осребряването на имуществото на несъстоятелния длъжник средства и тяхното изразходване.
В настоящия случай видно от одобрения по чл.692 ТЗ от съда списък на приетите от синдика вземания кредитори на [фирма] /н/ се явяват [фирма] и НАП с включени вземания с привилегия по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ. Разноските по несъстоятелността с характеристиката на такива по смисъла на чл.723, т.2 / възнаграждение на синдика/ и т.4 / разходи по масата/ от ТЗ са включени в сметката за разпределение като е отчетено тяхното осъществяване в хода на производството по несъстоятелност.
На осн. чл.661 ТЗ синдикът получава за своята работа възнаграждение – текущо и окончателно, което се определя от събранието на кредиторите по чл.661, ал.1 ТЗ или от съда в случаите по чл.661, ал.6 ТЗ. По силата на чл.661, ал.3 ТЗ е предвидено, че синдикът получава текущото си възнаграждение ежемесечно, като разрешение за това дава съдът на осн. чл.658, ал.1, т.9 ТЗ. Следователно за регламентираното от закона право на възнаграждение синдикът се явява кредитор на масата на несъстоятелността.
Ако с оглед конкретните нужди на отделното производство по несъстоятелност на синдика не е било ежемесечно заплащано възнаграждение, то сумата за това възнаграждение на осн. чл.722, ал.1, т.3 ТЗ следва да се включи в сметката за разпределение. В случай, че с произнасянето си по чл.729, ал.1 ТЗ по възражение на длъжника, комитет на кредиторите или кредитор с прието вземане по см. на чл.693 ГПК или служебно съдът по несъстоятелността засегне поредността на удовлетворяване на вземанията включени в изготвената от синдика сметка за разпределение на друг кредитор, който не е подал възражение, то за него е налице правен интерес да обжалва тази промяна по реда на чл.729, ал.3 ТЗ /така и Определение № 57/14.01.2014г. по ч.т.д. № 4728/13г. на ВКС , I т.о./. По аналогични съображения, ако с определението по чл.729, ал.1 ТЗ се постанови промяна на реда на удовлетворяване на вземане за възнаграждение на синдик, по естеството си представляващо разноски по несъстоятелността, синдикът като титуляр на това вземане има право на частна жалба по чл.729, ал.3 ТЗ. В противен случай той би се оказал лишен от път за съдебна защита на признато материално право .
Поради изложените съображения обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на П. за продължаване на съдопроизводствените действия по частната жалба срещу определението на ПОС по чл.729, ал.1 ТЗ.
Водим от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 424 от 12.10.2015г. по в.ч.т.д.№ 629/2015г. на Пловдивски апелативен съд.
ВРЪЩА делото на П. за продължаване на съдопроизводствените действия по частна жалба вх. № 7866/19.08.2015г. против определение № 240/14.08.2015г. на Пловдивски окръжен съд по чл.729, ал.1 ТЗ.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *