Определение №525 от 40479 по ч.пр. дело №529/529 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 525

София 28.10.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 октомври две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 529/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. К. С. и Р. М. С. срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 393 от 10.08.2010г. по ч.гр.д. № 234/2010г., с което е оставена без разглеждане частната жалба на Е. К. С. и Р. М. С. срещу определението на Варненския апелативен съд, № 62/11.02.2010г. по ч.гр.д. № 60/2010г., с което е потвърдено решението на Р. по гр.д. № 381/2009г. в частта, с която са оставени без уважение техните жалби срещу извършеното разпределение от 11.11.2009г. по изп.д. № 837/2002г. на Д. при районен съд гр. Р..
Ответникът по частната жалба Н. Н. Н. от гр. Р. в представения писмен отговор моли жалбата да се остави без уважение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС – тричленен състав, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. второ, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
ВКС е оставил без разглеждане частната жалба на Е. и Р. С. срещу определението на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено решението на Р.ския окръжен съд в частта, с която са оставени без уважение техните жалби срещу извършеното разпределение по изп.д. № 837/2002г. на Д. при районен съд гр. Р., с мотиви, основани на чл. 463, ал. 2 ГПК, съгласно който решението на окръжния съд по разпределението подлежи на обжалване пред апелативния съд, чието решение е окончателно.
Частните жалбоподатели излагат оплаквания по съществото на спора относно разпределението.
Определението е правилно.
Както бе посочено по-горе, съгласно разпоредбата на чл. 463, ал. 2 ГПК решението на апелативния съд по жалба срещу решение на окръжния съд по разпределението, е окончателно. В случая процесуалният ред за разглеждане на спора е изчерпан, поради което правилно ВКС, тричленен състав, е оставил частната жалба в тази й част без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 393 от 10.08.2010г. по ч.гр.д. № 234/2010г. в частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба на Е. К. С. и Р. М. С. срещу определението на Варненския апелативен съд, № 62/11.02.2010г. по ч.гр.д. № 60/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар