Определение №527 от 43804 по ч.пр. дело №2347/2347 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 527

гр. София,05.12. 2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №2347 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Кооперативен пазар“ ООД, гр. Казанлък и Т. А. Г., управител и съдружник в дружеството, срещу определение №341 от 22.07.2019г. по ч.т.д.№1359/2019г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение. С него е оставена без разглеждане подадената от „Кооперативен пазар“ ООД, гр. Казанлък, частна жалба срещу определение №30 от 06.02.2019г. по т.д. №2947/2018г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, в частта, с която е прекратено производството по т.д.№2947/2018г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като молбата на „Кооперативен пазар“ ООД, гр. Казанлък, за отмяна на влязлото в сила неприсъствено решение №267 от 14.09.2017г. по т.д.№177/2017г. на Старозагорски окръжен съд е изпратена по компетентност на Пловдивски апелативен съд.
В жалбата се прави искане да се отмени атакуваното определение като недопустимо, неправилно и необосновано и да се разгледа подадената молба за отмяна. Твърди се, че съставът на ВКС е изложил бланкетни мотивите относно правната квалификация на молбата и характеристиката на решението на Старозагорски окръжен съд като неприсъствено.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото и доводите в частната жалба, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл.275 ал.1 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но разгледана по същество е неоснователна.
За да остави без разглеждане подадената от „Кооперативен пазар“ ООД, гр. Казанлък, частна жалба срещу определение №30 от 06.02.2019г. по т.д. №2947/2018г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, в частта, с която е прекратено производството по т.д.№2947/2018г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като молбата на „Кооперативен пазар“ ООД, гр. Казанлък, за отмяна на влязлото в сила неприсъствено решение №267 от 14.09.2017г. по т.д.№177/2017г. на Старозагорски окръжен съд е изпратена по компетентност на Пловдивски апелативен съд, съставът на ВКС, ТК, Първо отделение е посочил, че в тази част обжалваното определение няма преграждащ характер, нито обжалваемостта му е изрично предвидена в закона.
Извършената от първия тричленен състав преценка относно обжалваемостта на определение №30 от 06.02.2019г. по т.д. №2947/2018г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение е правилна.
Влязлото в сила решение №267 от 14.09.2017г. по т.д.№177/2017г. на Старозагорски окръжен съд е постановено по реда на чл.238 ал.1 от ГПК. Съгласно изричната разпоредба на чл.303, ал.3 от ГПК, не може да се иска отмяна на влязло в сила неприсъствено решение по причина, по която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл.240, ал.1 от ГПК или е могло да се предяви или е предявен иск по чл.240, ал.2 от ГПК.Отмяната на неприсъствено решение е извънинстанционен способ за защита на влязло в сила неприсъствено решение при наличие на изрично посочени в чл.240, ал.1 от ГПК основания, които се свеждат до изискването страната, срещу която е постановено неприсъствено решение да е била лишена от възможност да участва в делото. И трите основания за отмяна по чл.240, ал.1 от ГПК съвпадат с хипотези на отменителното основание по чл.303, ал.1, т.5 от ГПК и изключват тяхното приложение. Предвидената в чл.303 ал.1т .6 от ГПК хипотеза на ненадлежно представителство на страна също се обхваща от основанието за отмяна по чл.240 ал.1 т.1 от ГПК, доколкото при пропуск да бъде назначен особен представител на страната или при неправилно назначаване на такъв също би се стигнало до ненадлежно връчване на преписа от исковата молба и призовките за съдебните заседания по делото.
Именно такава е и настоящата хипотеза. Предмет на молбата за отмяна е влязло в сила неприсъствено решение, постановено по реда на чл.239, ал.1 от ГПК. Искането за отмяна е обосновано с твърдението, че молителят „Кооперативен пазар“ ООД – ответник в производството пред Старозагорски окръжен съд не е бил надлежно представляван от лице с представителна власт по отношение на дружеството, тъй като вписаният в Търговския регистър негов управител е бил освободен с решение на общото събрание от 19.09.2015г. Същевременно молителят се позовава и на това, че въпреки изричното искане на новоизбрания управител на дружеството и явното противоречие между интересите на дружеството и освободения управител С. К., съставът на Старозагорски окръжен съд не е приложил нормата на чл.29 ал.4 от ГПК и не е назначил особен представител на „Кооперативен пазар“ ООД.
Констатирайки, че по този начин е релевирано специфичното основание за защита срещу неприсъствените решения, визирано в специалната разпоредба на чл.240 ал.1 т.1 от ГПК, което изключва приложимостта на общия процесуален ред по чл.303 и сл. от ГПК за отмяна на влезли в сила решения, съставът на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение с определение №30 от 06.02.2019г. по т.д. №2947/2018г. е изпратил делото по компетентност на Пловдивски апелативен съд. Това определение не подлежи на самостоятелно обжалване, защото се него не се оставя без разглеждане подадената молба за отмяна, а същата се изпраща за разглеждане от компетентния съд. В случая не се касае за определение по подсъдността по смисъла на чл.121 от ГПК, доколкото производството по отмяна на влезли в сила решения по реда на чл.303 и сл. от ГПК, може да се развие само пред ВКС. Неправилната квалификация, която страната е дала на подадената от нея молба за отмяна като такава по чл.303 и сл. от ГПК, не е обвързваща за съда. След определяне на правилната квалификация на молбата като такава по чл.240 от ГПК, същата е изпратена за разглеждане от компетентния съд, което е акт по нейното администриране и не подлежи на самостоятелно обжалване.
Предвид изложеното определението на първия тричленен състав на Върховния касационен съд следва да бъде потвърдено като правилно.
Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, на основание чл. 274 ал. 2 изр. 2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА определение №341 от 22.07.2019г. по ч.т.д.№1359/2019г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.