Определение №53 от 40560 по гр. дело №2041/2041 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 53

София, 17.01.2011 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на единадесети януари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Светла Цачева
Членове: Албена Бонева Владимир Йорданов
изслуша докладваното от съдията Ц. гр. д. № 1125 по описа за 2010 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 121 от 29.03.2010 г. по гр.д. № 89/2010 г. на В. окръжен съд е потвърдено решение № 346 от 18.12.2009 година по гр.д. № 367/2009 г. на Мездренски районен съд, с което е отхвърлен иск с правно основание чл. 75, ал. 1, т. 2 СК (ом.), предявен от П. Б. Г. от гр. Враца за лишаване от родителски права над детето Евелийн на В. И. Г. от гр. Враца. В решението е прието за установено, че бракът между страните по делото е бил прекратен с влязло в сила решение по гр.д. № 883/2007 година на Мездренски районен съд, с което родителските права над малолетното дете Ивелийн, родено на 18.01.1996 година са били предоставени на майката при определен режим на лични контакти между детето и бащата, който е бил осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 70 лева. След прекратяване на брака бащата не е заплащал издръжка, нито е осъществявал контакти с детето, установявайки се е да живее в Италия. Детето е отглеждано от роднини на майката, която също работи в Италия, връщайки се в България през определени периоди от време. Прието е, че не е установено по категоричен начин, че не е налице основателна причина, поради която бащата не полага грижи за детето; че искането за лишаване от родителски права е продиктувано от практически съображения – да се преодолеят затруднения във връзка с получаване на разрешение от бащата детето да пътува в чужбина; че тези съображения не могат да послужат за основание за лишаване на бащата от родителски права, което е най-тежката санкция за един родител.
Касационна жалба против решението на В. окръжен съд е постъпила от П. Б. Г. от гр. М.. Поддържа се, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК, тъй като по обуславящия изхода на делото въпрос относно предпоставките за лишаване от родителски права, решението е постановено в противоречие с решение № 1422 от 20.12.2008 година по гр.д. № 4999/2007 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд, в което е прието, че непредоставянето на средства за издръжка на детето и пълната дезинтересираност от отглеждането и възпитанието му е основание за лишаване от родителски права.
Ответникът по касационната жалба В. И. Г. я оспорва като неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че са налице предпоставките по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Доводът за наличие на противоречива съдебна практика при определяне на предпоставките за лишаване от родителски права на основание чл. 75, ал.1, т. 2 СК (отм.) е основателен, предвид което Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 121 от 29.03.2010 г. по гр.д. № 89/2010 г. на В. окръжен съд.
УКАЗВА на касатора П. Б. Г. от гр. М. в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по жалбата в размер на 15 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата подлежи на връщане на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар