Определение №53 от 41725 по гр. дело №263/263 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 53

С. 27.03.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 11 март две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 263/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на В. С. К. и С. Д. К., двамата от [населено място], Обл. В., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1, 5 и 6 ГПК на „влязло в сила решение по гр.д. № 22862/2012г. на Софийски районен съд, 91 с-в”.
Ответникът [фирма] не е изразил становище.
Настоящият състав на ВКС намира подадената молба за отмяна за процесуално недопустима поради следните съображения:
Предмет на гр.д. № 22862/2012г. на Софийски районен съд, 91 с-в е искане на [фирма] за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК срещу молителите В. и С. К.. С разпореждане от 14.11.2012г. на СРС по посоченото дело, по реда на чл. 410 и сл. ГПК, в закрито с.з. е разпоредено длъжниците да заплатят солидарно на кредитора [фирма] сумата 2591,35 лв. за доставена топлинна енергия, мораторна лихва и разноски. Заповедта за изпълнение не е била връчена на частните жалбоподатели поради отсъствието им от постоянния /и настоящ адрес/ съгласно представената по делото справка. Залепено било уведомление по чл. 47 ГПК, след което е бил издаден изп. лист.
Молбата за отмяна, подадена на 15.10.2013г., е основана на твърдения, че молителите не живеят на територията на РБ от 2007г. и са узнали за образуваното срещу тях изп. дело при телефонен разговор със сина си Д. С. И. на 14.10.2013г.
Предвид тези данни подадената молба за отмяна намира правно основание в чл. 423, ал. 1, т. 2 ГПК и е подсъдна на въззивния съд – в случая Софийски градски съд. Разпореждането на районния съд за издаване на заповед за изпълнение, не подлежи на отмяна по реда на чл. 303 сл. ГПК, тъй като не се ползва със сила на пресъдено нещо – ППВС № 2/77г. По отношение на този съдебен акт е приложимо специалното отменително производство по чл. 423 ГПК. Твърденията на молителите, че от 2007г. живеят в Испания, не са узнали за воденото срещу тях гражданско дело и не са имали възможност да възразят срещу издадената заповед за изпълнение, попадат в хипотезата на чл. 423, ал. 1, т. 2 ГПК.
По изложените съображения молбата за отмяна следва да се остави без разглеждане и делото да се изпрати на СГС по компетентност.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на В. С. К. и С. Д. К., двамата от [населено място], Обл. В., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1, 5 и 6 ГПК на постановеното по гр.д. № 22862/2012г. на Софийски районен съд, 91 с-в разпореждане за издаване на заповед за изпълнение.
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по компетентност на Софийски градски съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар