Определение №534 от 40484 по ч.пр. дело №560/560 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
2.

ОПРЕДЕЛЕ НИЕ
№ 534
С., 02.11.2010 година

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 2 ноември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова
изслуша докладваното от съдията Ц. Г. дело № 560/10г. и за да се произнесе взе през вид следното:
Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по молба на [фирма] – Р., подадена от пълномощника адв. П. Г., за спиране на изпълнението на въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 426 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 592/2010г. в обжалваната му част за сума над 30 000 лв. до присъдената сума 132 719 лв.
Върховният касационен съд намира, че молбата е процесуално допустима и основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 282, ал. 1 ГПК касационната жалба по осъдителни решения не спира изпълнението им, но съдът по искане на страната може да спре изпълнението при условията на ал.2 на същата разпоредба.
В случая са налице изискванията на чл. 282 ГПК. Постъпила е касационна жалба от [фирма] – Р. срещу въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 426 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 592/2010г. в част за сума над 30 000 лв. до общо присъдената сума 132 719 лв.
Съгласно чл. 282, ал. 2 ГПК спирането на изпълнението е предпоставено от представяне на обезпечение, което по решения за парични вземания е в размер на присъдената сума. С вносна бележка от 26.10.2010г. молителят е внесъл посметката за обезпечения на ВКС
сумата 102 719 лв. Следователно налице са законовите предпоставки за спиране на изпълнението.
Предвид горното и на основание чл. 282 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решението на Русенския окръжен съд, № 426 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 592/2010г. в обжалваната му част за сума над 30 000 лв. до присъдената сума 132 719 лв.
Председател:
Членове: 1.

Оценете статията

Вашият коментар