Определение №537 от 43052 по търг. дело №248/248 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 537

София, 13.11.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: Светла Цачева
Членове: Албена Бонева
Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева ч. гр. д. № 4290 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
С разпореждане № 144 от 03.10.2017 г. по ч. гр.д. № 1970/2017 г. на съдия при Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд е върната на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК частна жалба вх. № 7788 от 11.07.2017 г., подадена от Д. С. К. против разпореждане № 102 от 06.07.2017 г.
Разпореждане № 144 от 03.10.2071 г. по ч. гр.д. № 1970/2017 г. на съдия при Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд е обжалвано от Д. С. К. с частна жалба вх. № 11552 от 25.10.2017 г.
Частната жалба е постъпила в срок, редовна е и е допустима –обжалваният съдебен акт прегражда по-нататъшното развитие на производството, поради което подлежи на касационно обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1, вр. с ал. 2 ГПК.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
С определение № 1311 от 18.04.2017 г. по ч. гр.д. № 726/2017 г. на Софийски апелативен съд е постановено връщане на частна жалба вх. № 15935 от 09.12.2016 г. против определение от 01.02.2016 г. по ч. гр.д. № 10311/2016 г. на Софийски градски съд.
Това определение е потвърдено с определение № 170 от 22.05.2017 г. по ч. гр.д. № 1970/2017 г. на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд. Постановеното от Върховния касационен съд определение е необжалваемо. Инстанционният ред за проверка на акта на апелативния съд е изчерпан, а последващи жалби срещу този акт недопустими, което е съобщено на жалбоподателя Д. С. К. с връчване на определението.
Жалбоподателят Д. С. К. е подал срещу необжалваемия акт частна жалба вх. № 6108 от 01.06.2017 г., върната с разпореждане № 102 от 06.07.2017 г.
Разпореждането за връщане е обжалвано с частна жалба вх. № 7788 от 11.07.2017 г., оставена без движение до внасяне на държавна такса в размер на 15 лева. Указанията не са били изпълнени в определения за това срок, поради което частната жалба е върната с разпореждане № 144 от 03.10.2017 г.
Съставът на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно.
Съгласно чл. 262, ал.2, т.2 ГПК, частната жалба се връща, когато страната не е отстранила в срок допуснатите нередовности, след като съдът и е указал в какво се изразява нередовността и е определил срок за отстраняването и. Частна жалба вх. № 7788 от 11.07.2017 г., подадена от Д. С. К. от [населено място] не е отговаряла на изискванията на чл. 261, т. 4 ГПК, поради което в съответствие с чл. 262, ал.1 ГПК, съдът е оставил производството по жалбата без движение с указания за представяне на доказателства за внесена държавна такса и при неизпълнение на указанията в определения срок е върнал жалбата на основание чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.
Независимо от изложеното, подаваните от страната жалби срещу необжалваем съдебен акт сочат за злоупотреба с процесуални права и ангажиране без основание на състави на Върховния касационен съд, без дори в жалбите да се сочат основания за незаконосъобразност на обжалваните съдебни актове. В поредицата частни жалби се поддържа искане съдът да се произнесе по съществото на гражданскоправен спор – искане, което не е предмет на образуваните производства, нито търсената от страната защита може да бъде осъществена по този ред.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 144 от 03.10.2017 г. по ч. гр.д. № 1970/2017 г. на съдия при Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар