Определение №538 от 43815 по ч.пр. дело №4726/4726 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 538

гр.София,

16.12.2019 г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети декември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

П редседател:ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 4726 описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.
Обжалвано е определение от 05.03.2019г. по гр.д.№996/2019г. на АС София, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 92848/04.07.2018 г. от длъжниците в изпълнителното производство „Алфакомерс” АД, „Енджи Инвестмънт” ЕООД и частна жалба вх. № 94441/09.07.2018 г. от длъжниците в изпълнителното производство „Алфаком Принт”ЕООД и „Ей пропърти”АД срещу определение от 15.06.2018 г. по ч.гр.дело № 5024/2018 г. на ГС София за оставяне без разглеждане на жалба вх.№06095/14.03.2018г. подадена от присъединения взискател „Алпрес” ЕООД и прекратяване на производството по делото.
Частните жалбоподатели – „Алпрес”ЕООД и „Алфакомерс” АД, в разглежданите от настоящия състав на ВКС частни жалба с вх. № 5714/21.03.2019г. и вх.№5718/21.03.2019г. /неправилно озаглавени касационни жалби/, излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение.
Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., приема за установено следното:
Пред Софийски градски съд въз основа на жалба вх. № 05259/02.03.2018 г. и жалба вх. № 06095/14.03.2018 г. , подадени от присъединения взискател „Алпрес”ЕООД срещу проведена по изп.дело /№/ на ЧСИ С. П. публична продан с времетраене от 26.01.2018 г. до 26.02.2018 г. , е образувано производството по гр.дело № 5024/2018 г. . С определение от 15.06.2018 г. по гр.дело № 5024/2018 г. на ГС София и двете жалби са оставени без разглеждане, като процесуално недопустими.
Това определение е било обжалвано с частна жалба вх. № 92848/04.07.2018 г. и частна жалба вх. № 94441/09.07.2018 г. , подадени от „Алфакомерс” ЕООД, „Енджи Инвестмънт” ЕООД , „Алфаком Принт”ЕООД и „Ей пропърти”АД, като частните жалбоподатели са поддържали, че изводът на съда за недопустимост на производството поради просрочие на частните жалби подадени от присъединения взискател „Алпрес” ЕООД срещу проведена по изп.дело № 20179210401700 публична продан с времетраене от 26.01.2018 г. до 26.02.2018 г., е незаконосъобразен.
С обжалваното определение от 05.03.2019г. по гр.д.№996/2019г АС София е оставил без разглеждане подадените срещу първоинстанционното определние частни жалби вх. № 92848/04.07.2018 г. от длъжниците в изпълнителното производство „Алфакомерс” ЕООД, „Енджи Инвестмънт” ЕООД , „Алфаком Принт”ЕООД и „Ей пропърти”АД и е прекратил производството по ч.гр.дело № 996/2019 г. по описа на Софийски апелативен съд. Съдът е приел, че правен интерес от обжалване на постановеното определение от ГС София има единствено лицето, което е сезирало валидно с жалба съда срещу действията на съдебния изпълнител, а именно присъединения взискател „Алпрес” ЕООД . За да постанови атакуваното прекратително определение АС София е приел, че в резултат от развилото се пред ГС София производство по чл. 437 ГПК, без разглеждане са били оставени две жалба вх. № 05259/02.03.2018 г. и жалба вх. № 06095/14.03.2018г. , но подадени единствено от присъединения взискател „Алпрес”ЕООД срещу проведена по изп.дело № 20179210401700 на ЧСИ С. П. публична продан с времетраене от 26.01.2018 г. до 26.02.2018г., както и че щом това дружество се явява страната, инициирала производството по обжалване действията на ЧСИ пред окръжен съд, то само тя има признат от закона интерес да обжалва съдебния акт, с който се препятства пътя й за защита по подадената от нея жалба, съответно и да иска от въззивния съд да отмени преграждащото определение на ГС София
Прието е, че частните жалби, предмет на производството пред АС София, изхождат от търговски дружества, които имат качеството на длъжници в изпълнителното производство, но същите не са сезирали валидно ГС София с жалби срещу конкретно изпълнително действие на ЧСИ, а такива с вх. № 05259/02.03.2018 г. и вх. № 06095/14.03.2018г. са подадени единствено от присъединения взискател „Алпрес” ЕООД. По тези съображения е прието, че за длъжниците в изпълнителното производство в случая липсва правен интерес от обжалване на постановеното от ГС София определение за десезирането му от разглеждане на жалби, които не са депозирани от тях.
Определението на АС София е обжалвано с частни жалби от „Алпрес” ЕООД и „Алфакомерс”АД и е предмет на разглеждане в настоящето производство.
Разгледани по същество тази частни жалби са неоснователни.
Настоящият състав на ВКС намира, че в случая с обжалваното определение на АС София правилно е прието, че частните жалбоподатели – дружества макар и да имат качество на длъжници в образуваното пред ЧСИ изп.дело № 20179210401700, не са подавали жалби по реда на чл. 435 и сл. ГПК срещу подлежащо на атакуване действие на конкретния съдебен изпълнител, поради което за тях не е налице правен интерес да обжалват съдебен акт, който се оставя без разглеждане жалба на трето лице, единствено атакувало съответното изпълнително действие . Съдът е длъжен да се произнесе по всяка молба за защита на лични и имуществени права, но само при наличие на процесуалните предпоставки за това, а именно такава предпоставка е и наличието на правен интерес от търсената от страната защита, какъвто в случая не е налице. Правен интерес да обжалва определението на окръжния съд, с което жалба срещу действие по изпълнението на съдебния изпълнител се оставя без разглеждане, има само странната подала същата. С оглед на това, напълно несъстоятелни са доводите на жалбоподателите, че АС София е постановил порочен акт като е оставил без разглеждане жалби, подадени от лица, чийто път на защита не се прегражда с обжалвания съдебен акт, поради което атакуваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено.
Предвид изложените съображения съдът:
О п р е д е л и :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 05.03.2019г. по гр.д.№996/2019г. на АС София.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today