Определение №54 от 43131 по гр. дело №3363/3363 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 54

гр.София, 31.01.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Светла Цачева Членове: Албена Бонева
Боян Цонев

като изслуша докладвано от съдията Цачева ч. гр. дело № 4845/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по преписка № 11775 от 01.12.2017 г.
Преписка № 11775 от 01.12.2017 г. съставлява писмо на Висшия адвокатски съвет до Върховния касационен съд, с което в изпълнение на разпореждане № 312 от 08.11.2017 г. на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд са изпратени всички книжа във връзка с жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г. от адвокат М. П. и адвокат Н. С..
Жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г. от адвокат М. П. и адвокат Н. С. се намира в кориците на адм.д. № 17/2017 г. на Върховен административен съд. Жалбата е насочена срещу решение № 2166, взето с протокол № 70 от заседание на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г., с което са оставени без разглеждане жалби срещу решения по протокол № 15 от 10.10.2016 г. на Адвокатски съвет [населено място].
С определение № 615 от 17.01.2017 г. по адм. дело № 17/2017 г. на Върховния административен съд, жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г., подадена от адвокат М. П. и адвокат Н. С. е оставена без разглеждане.
Определението е оставено в сила с определение № 10107 от 31.07.2017 г. по адм.д. № 3034/2017 г. на Петчленен състав на Върховния административен съд. Прието е, че решението на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г. не притежава белезите на индивидуален административен акт, поради което за жалбоподателите липсва правен интерес от търсената защита пред Върховния административен съд. Делото е изпратено по компетентност на Върховния касационен съд.
С определение № 128 от 02.05.2017 г. по гр.д. № 901/2017 г., състав на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд се е произнесъл по жалба вх. № 2911 от 15.12.2016 г. (идентична с жалба вх. № 18373 от същата дата) от адвокат М. П. и адвокат Н. С.. В определението е прието, че решение № 2166, взето с протокол № 70 от заседание на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г. относно решения по протокол № 15 от 10.10.2016 г. на Адвокатски съвет [населено място] не попада в изчерпателно изброените хипотези, в които актовете на Висшия адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол пред Върховния касационен съд, поради което е оставил жалбата без разглеждане. Определението е влязло в сила като необжалвано.
Настоящето производство по преписка № 11775 от 01.12.2017 г. (първоначално по преписки № 7615/2017 г. и № 10273 от 25.10.2017 г.) е повторно образувано по жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г. от адвокат М. П. и адвокат Н. С. срещу решение № 2166, взето с протокол № 70 от заседание на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г. относно решения протокол № 15 от 10.10.2016 г. на Адвокатски съвет [населено място], т.е. образувано е по жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г., по която съдът се произнесъл с влязло в сила определение.
Всички приложени към преписката жалби, документи и изложения не касаят приключилото производство пред Върховния касационен съд, поради което не могат да бъдат окачествени и като жалба срещу определение № 128 от 02.05.2017 г. по гр.д. № 901/2017 г., състав на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд. Така документ под вх. № 12241 от 10.11.2017 г., наименован „придружително писмо” касае разпореждания № 217 от 04.08.2017 г. и № 312 от 08.11.2017 г., постановени във връзка с повторно образуваната преписка по жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г.; обяснителна записка и молба уточнения до Върховния административен съд са отново във връзка с по жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г.; писмо вх. № 10752 от 09.10.2017 г. с приложено към него писмо до министъра на правосъдието съдържат твърдения по съществото на въпросите по жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г.; писмо вх. № 10823 от 10.10.2017 г. съдържа искане за бързо, положително произнасяне на жалба по преписка № 7615/2017 г., съставляваща част от повторно образуваното производство пред ВКС, т.е. нито един от приложените документи не съдържа изявление, по което да се дължи произнасяне след влизане в сила на определение № 128 от 02.05.2017 г. по гр.д. № 901/2017 г. на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд
Предвид изложеното, повторно образуваното производство по жалба вх. № 18373 от 15.12.2016 г. от адвокат М. П. и адвокат Н. С. срещу решение № 2166, взето с протокол № 70 от заседание на Висшия адвокатски съвет следва да бъде прекратено, а делото с всички приложения върнато на Висшия адвокатски съвет.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по ч.гр.д. № 4845/2017 г. на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Връща делото на Висшия адвокатски съвет.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар