Определение №544 от по гр. дело №5178/5178 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 544
София, 09.06.2009 година
 
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на  трети юни две хиляди и девета година в състав:
                               Председател:  ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА
                                        Членове:  СВЕТЛА ЦАЧЕВА                                                                                                            АЛБЕНА БОНЕВА
 
     изслуша докладваното от съдията  Цачева  гр. д. № 5400 по описа за 2008 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
        Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 144 от 21.05.2008 година по гр.д. № 171/2008 година на Старозагорски окръжен съд е оставено в сила решение № 147 от 23.01.2008 г. по гр.д. № 868/2007 г. на Старозагорски районен съд, с което е отхвърлен иск с правно основание чл. 97, ал.1 ГПК (отм.) вр с чл. 67, ал.1 ЗС, предявен от К. М. М. , Д. М. М. , двамата от с. К., П. област; М. И. И. , А. Г. Д., С. Е. С. , Т. М. П. , и П. С. П. , всички от гр. С. за признаване на установено по отношение на Д. Л. Г. и М. П. Г. , двамата от гр. С., че придобитото от тях с договор за продажба от 09.07.1996 г. право на строеж върху 42,87 кв.м., включващо правото да се построи един апартамент на първи мансарден етаж от сградата, находяща се в гр. С., ул. П. № 1* е погасено по давност като неупражнено в продължение на пет години. Съдът е приел, че с договор от 1995 година ищците са учредили в полза на ЕООД “А”, гр. С. право на строеж за изграждане на определени обекти от жилищна сграда по одобрен архитектурен проект състояща се от три жилищни и два мансардни етажа в собственото им дворно място в гр. С., ул. П. № 1* На 09.06.1996 г., ЕООД “А” е продало на ответниците по делото правото на строеж върху един апартамент в мансардния етаж на сградата. Строителството на сградата е започнало през 1996 година и до лятото на 1997 г. са били построени партерния, първия етаж и част от втория етаж, след което изграждането на обекта е било преустановено. С влязло в сила решение е било признато за установено, че правото на строеж, възникнало в полза на ЕООД “А” е погасено поради неупражняването му в петгодишния срок по чл. 69, ал.1 ЗС. Въззивният съд е приел, че срокът за погасяване правото на строеж на апартамент в мансардния етаж на сградата тече от момента на възникване на фактическа възможност за изграждането му, каквато не е налице преди построяването на етажите, предхождащи мансардния; че спирането на строителството на втори етаж от жилищната сграда не дава фактическа възможност на ответниците да реализират правото си на строеж, поради което по отношение на тях не е започнал да тече давностния срок по чл. 69, ал.1 ЗС.
Касационна жалба против решението на Старозагорски окръжен съд с оплаквания за незаконосъобразността му е постъпила от А. Г. Д. от гр. С.. Поддържа се, че по същественият материалноправен въпрос относно началото на давностния срок по чл. 69, ал.1 ЗС, решението е постановено в противоречие с практиката на съдилищата и в частност с изводите, формирани в решение № 108 от 29.04.2008 г. по гр.д. № 125/2008 г. на Старозагорски окръжен съд, съгласно което правото на строеж на суперфициарите, придобили правата си от ЕООД “А” се е погасило едновременно с правата на дружеството.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че искането за допускане на касационно обжалване на въззивното решение на Старозагорски окръжен съд е основателно. По същественият материалноправен въпрос по приложението на 69, ал.1 ЗС са налице предпоставките по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК – наличие на противоречива съдебна практика.
Воден от изложеното, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 144 от 21.05.2008 година по гр.д. № 171/2008 година на Старозагорски окръжен съд.
УКАЗВА на жалбоподателя А. Г. Д. от гр. С. в седмичен срок от съобщението да внесе държавна такса по делото в размер на 34,13 (тридесет и четири лева и 13 ст.) лева.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар