Определение №547 от 40487 по ч.пр. дело №549/549 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 547

София 11.11.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 4 ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 549/2010 година

Производството е по чл. 274-278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. К. К. от гр. М. срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 155 от 27.07.2010г. по гр.д. № 136/2010г., с което на основание чл. 280, ал. 2 ГПК е оставена без разглеждане касационната жалба на В. К. срещу въззивното решение на Врачанския окръжен съд по в.гр.д. № 581/2009г.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС взе предвид следното:
С обжалваното определение Върховният касационен съд е оставил без разглеждане касационната жалба на В. К. срещу въззивното решение на Врачанския окръжен съд по в.гр.д. № 581/2009г. по съображения, че обжалваемият интерес по двата обективно съединени иска е под 1000 лв.
Частният жалбоподател излага доводи, че обжалваемият интерес надхвърля 1000 лв. като съвкупност на цената по двата иска – по чл. 59 ЗЗД и по чл. 86 ЗЗД. На следващо място развива съображения за необоснованост на въззивното решение.
Определението е правилно.
Предмет на делото са искове по чл. 59, ал. 1 ЗЗД и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от В. К. против Б., И. и М. К., за заплащане общо от тримата ответници на сумата 886,21 лв. по първия иск и за сумата 554,85 лв. по втория иск. Предмет на касационната жалба е въззивното решение в отхвърлената част на иска за неоснователно обогатяване за разликата над уважения размер от 200 лв. до пълния предявен размер от 886,21 лв. , и за сумата над 83,32 лв. до 554,85лв. по претенцията за лихва. Правилно ВКС е приел с обжалваното определение, че обжалваемият интерес е до 1000 лв., поради което и съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК касационната жалба е процесуално недопустима. От значение е цената по всеки от обективно съединените искове, а не общата им стойност. Доводите на частния жалбоподател за необоснованост на въззивното решение са правно ирелевантни с оглед предмета на настоящото производство
По изложените съображения определението на Върховния касационен съд следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ, № 155 от 27.07.2010г. по гр.д. № 136/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар