Определение №547 от 43713 по ч.пр. дело №1699/1699 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 547

Гр. София, 05.09.2019 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 19.07.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 1699/2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Я. И. Я. от [населено място] за отмяна на разпореждане без номер от 23.04.2019 г. по в.ч.гр.д. № 618/2019 г. по описа на АС – София, ГК, 7 с-в, с което е върната частна жалба вх. № 6621/02.04.2019 г. срещу определение № 863/11.03.2019 г., поради неотстраняване на нередовностите й. В частната жалба се сочи, че обжалваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно, но в нея се излагат оплаквания, касаещи само законосъобразността на постановеното въззивно определение.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК, изхожда от легитимирано лице и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.
Разгледана по същество, същата е неоснователна.
За да постанови обжалваното разпореждане, съдът е съобразил, че с предходно разпореждане е оставил без движение частна жалба № 6621 от 02.04.2019 г. като нередовна, с указания жалбоподателят да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване на определение № 863/11.03.2019 г. /съгласно чл.274 ал.3 т.1 ГПК вр. чл.280 ГПК/, както и документ за внесена държавна такса. В указания 1-седмичен срок указанията са били изпълнени само частично – представени са доказателства за внасяне на дължимата такса, но не и исканото изложение /приложен бил още един препис от частната жалба/.
Обжалваното разпореждане е правилно и следва да се потвърди, по следните съображения:
Безспорно жалбоподателят не е поправил недостатъците на подадената от него частна касационна жалба, въпреки предоставената възможност да стори това. Вместо изложение по смисъла на чл.284 ал.3 т.1 вр. чл.280 ал.1 ГПК на основанията за достъп до касация, каквото се изисква за стадия по селектиране на частните касационни жалби, в указания от съда срок неговият процесуален пълномощник е представил нова частна жалба, с която допълнително се обосновават основанията за отмяна на въззивното определение по смисъла на чл.281 т.3 ГПК. При тези данни съдът правилно е приложил процесуалния закон, като е върнал частната жалба поради неотстраняване на нередовностите й.
Предвид изложеното, съставът на Върховния касационен съд, ТК, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 23.04.2019 г., постановено по в.ч.гр.д. № 618/2019 г. по описа на АС – София, ГК, 7 с-в.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар