Определение №55 от 42395 по ч.пр. дело №2047/2047 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 55

Гр.София, 26.01.2016 г.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав: докладчика по ч.т.д.№ 2047/2015 г. – съдия Петя Хорозова, като разгледа материалите по делото, съобрази следното:

Ю. БЪЛГАРИЯ АД е депозирало частна жалба вх.№ 13569 от 15.12.2015 г. против определение № 685/01.12.2015 г. по ч.т.д.№ 2047/2015 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО в частта, с която е оставена без разглеждане частната му жалба против определение на САС, ТО, VІ с. по ч.т.д.н.№ 1364/2015 г.
С разпореждане на съда от 16.12.2015 г. частната жалба е оставена без движение, за представяне на доказателства за внесена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 15 лв., ведно с предупреждение, че при неизпълнение на указанието в срок, частната жалба ще бъде върната. Съобщението за това е получено редовно на 21.12.2015 год., видно от приложеното Известие за доставяне. Към днешна дата, нередовността на частна жалба вх.№ 13569/15.12.2015 г. не е отстранена, като срокът за това е изтекъл. Съобразно служебна бележка на ст. експ. счетоводител при ВКС, сумата от 15 лв., дължима по т.д.№ 2047/2015 г., не е постъпвала в периода от 21.12.2015 г. до 22.01.2016 г. по съответната сметка на съда.
С оглед горното, и на основание чл.274 ал.2 вр. чл.262 ал.2 т.2 ГПК, частната жалба подлежи на връщане, поради което и съдът
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частна жалба вх.№ 13569/15.12.2015 г. против определение № 685/01.12.2015 г. по ч.т.д.№ 2047/2015 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО, подадена от Ю. БЪЛГАРИЯ АД [населено място].
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страната пред друг състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия.

СЪДИЯ:

Определение №238 от 16.3.2018 по гр. дело №2697/2697 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

– 6 –ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 238гр. София 16.03.2018 година. Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 15.11.2017 (петнадесети ноември две хиляди и седемнадесета)

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed