Определение №555 от 40493 по ч.пр. дело №564/564 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 555

София, 11.11.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 9 ноември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. Иванова
И. Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 564/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Ц. кооперативна банка” АД гр. София срещу определението на Видинския окръжен съд, № 351 от 29.07.2010г. по в.ч.гр.д. № 357/2010г., с което е оставено без уважение искането на „Ц. кооперативна банка” АД за спиране на принудителното изпълнение на решението на Видинския районен съд, постановено по гр.д. № 2141/2009г.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС взе предвид следното:
С определение от 15.06.2010г. по гр.д. № 2141/2009г. Видинският районен съд е допуснал предварително изпълнение на постановеното по същото дело решение № 11 от 12.05.2010г. на основание чл. 242, ал. 1 ГПК относно присъденото обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ. За да остави без уважение молбата на „Ц. кооперативна банка” АД за спиране на принудителното изпълнение на решението на Видинския районен съд, въззивният съд е приел, че разпоредбата на чл. 245, ал. 1 ГПК предвижда възможност за длъжника да спре изпълнението като представи обезпечение за взискателя, но извън случаите по чл. 242, ал. 1 КТ, какъвто е настоящият случай, при който е присъдено обезщетение по чл. 225 КТ за работа.
Определението е правилно.
Обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ се дължи на незаконно уволнения работник или служител за времето, през което е останал без работа поради уволнението. Поради това присъдената с решението на Видинския районен съд сума за обезщетение, обезпечаваща насъщните нужди от издръжка на служителя в периода на безработица, съставлява обезщетение за работа и се включва в изключението по чл. 242, ал. 1 ГПК.
Доводите на частния жалбоподател за незаконност на определението на Видинския районен съд, с което е допуснато предварително изпълнение на решението, ще се обсъдят в производството по обжалване на това определение, а не в настоящото производство, което е с друг предмет.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Видинския окръжен съд, № 351 от 29.07.2010г. по в.гр.д. № 357/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар